DV1587 Databasteknik

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten ska förstå och lära sig modellera och implementera en databas och dess applikationer.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2023 vecka 13 till 2023 vecka 22
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att studenten har avklarat 6 hp i programmering.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
•Databasmodellering
•Relationsmodellen och relationsdatabaser
•ER (Entity Relationship) modellering
•Normalisering
•Relationsalgebra
•SQL (Structured Query Language)
•NoSQL (Not only SQL)
•Stored Procedures och Triggers
•Transaktioner
•Databasanvändning via terminal och egenutvecklade applikationer

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
•vara väl bevandrad i både relationsdatabaser och NoSQL-databaser, ha en övergripandeförståelse för deras användningsområden samt deras fördelar och nackdelar
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
•ha en grundlig teoretisk och praktisk förmåga att använda både relationsdatabaser och NoSQL-databaser.
•i detalj förstå och applicera processen att utveckla en databas från en problemställning till färdigklientapplikation
•strukturerat och i detalj modellera och dokumentera en databas i form av en ER modell
•utifrån en befintlig modell, praktiskt skapa och förändra samt använda både en relationsdatabasoch NoSQL-databas
•designa och implementera en väl fungerande databasapplikation med tillhörandeklientapplikation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
•översiktligt förstå, förklara och argumentera kring olika databaser och databashanteringssystem i allmänhet
•förstå de olika användningsområdena för relationsdatabaser och NoSQL-databaser

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Databasteknik
Författare: Tomas Padron-McCarthy Författare: Tor Risch Förslag: Studentlitteratur Utgiven 2018
Antal sidor: 670
ISBN: 978914406919-7
Referenslitteratur
Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (5th Edition) by Thomas M. Connolly and Carolyn E.Begg.
Newest edition: e-bok (PDF - DRM), Engelska, 2015-04-17. ISBN 9781292061849.
SQL Functions Programmer's Reference by Arie Jones, Ryan K. Stephens, Ronald R. Plew, Robert F. Garrett and Alex Kriegel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Databasteknik
Författare: Tomas Padron-McCarthy Författare: Tor Risch Förslag: Studentlitteratur Utgiven 2018
Antal sidor: 670
ISBN: 978914406919-7
Referenslitteratur
Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (5th Edition) by Thomas M. Connolly and Carolyn E.Begg.
Newest edition: e-bok (PDF - DRM), Engelska, 2015-04-17. ISBN 9781292061849.
SQL Functions Programmer's Reference by Arie Jones, Ryan K. Stephens, Ronald R. Plew, Robert F. Garrett and Alex Kriegel

Lärande och undervisning

Kursen ges som campuskurs.
Som stöd används BTH:s lärarplattform där kursmaterial distribueras och information rörande kursen publiceras.
Undervisningen består av föreläsningar och laborationer. Under kursens gång genomför studenterna ett projekt i grupper om två.
Föreläsningarna presenterar teorier och bidrar till den teoretiska förståelsen som krävs för att genomföra kursen.
Laborationerna främjar praktisk applicering av den teori som föreläsningarna presenterat.
Projektarbetet låter studenten praktiskt tillämpa alla tillgodogjorda kunskaper samtidigt som ytterligare kunskap införskaffas.
I kursens studieanvisningar får studenten läsanvisningar till kursboken samt förslag till uppgifter att arbeta med.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Laboration 2 G-U
1815 Projektuppgift 2.5 G-U
1825 Salstentamen 1.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×