MA1444 Analys 1

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 12
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B. (Kemi A krävs ej) eller områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2. (Kemi 1 krävs ej).

Innehåll

Funktioner, komplexa tal, gränsvärden, differentialkalkyl, serier samt tillämpningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • visa förståelse för grundläggande funktionsbegrepp
 • ha kännedom om standardfunktionernas uppträdande
 • visa förståelse för begreppet gränsvärde och känna till några standardgränsvärden
 • visa förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom differentialkalkylen

Färdighet och förmåga
 • hantera absolutbelopp för reella och komplexa tal
 • använda polär form av komplexa tal och de Moivres formel
 • skissa standardfunktionernas grafer
 • beräkna gränsvärden
 • beräkna derivator med hjälp av derivatans definition
 • derivera standardfunktioner samt använda deriveringsregler för produkt, kvot samt sammansatta funktioner
 • använda derivator för att ta fram lokala extremvärden samt för att rita funktioners grafer
 • använda derivator för att lösa optimeringsproblem

Kurslitteratur och övriga läromedel

Månsson, J., Nordbeck, P. (2012 el senare), Endimensionell analys. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05610-4
samt
Övningar i Endimensionell analys, Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07502-0

Stencilmaterial från avdelningen - se kursens hemsida.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Månsson, J., Nordbeck, P. (2012 el senare), Endimensionell analys. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05610-4
samt
Övningar i Endimensionell analys, Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07502-0

Stencilmaterial från avdelningen - se kursens hemsida.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och övningar.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Tentamen 4.5 A-F
1320 Projekt 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×