UD1446 Litet spelprojekt för Technical Artist

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att, i mindre grupp, designa, implementera och dokumentera en småskalig spelidé. För att uppnå detta behöver studenterna förstå betydelsen av motiverad design samt kunna analysera konsekvenserna av olika designbeslut. Studenten ska, i rollen som Technical Artist, förvärva kunskaper om hur innehållsdata kan hanteras samt hur arbetsprocessen mellan redigeringsprogram och spelmotor kan underlättas med hjälp av egendefinierade dataformat. Ett centralt moment inom spelutveckling är att hantera och transformera innehållsdata, exempelvis 3D-modeller och bildfiler.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2022 vecka 13 till 2022 vecka 22
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat Grunder i spelutveckling, 7,5 hp, Grunder i spelgrafik, 7,5 hp, laborationsuppgifterna i 3D-programmering, C++-programmering, 7,5 hp, Plug-in-konstruktion och skriptspråk, 7,5 hp, Spelgrafik - anatomi, skissteknik och spelmiljöer, 15 hp, Spelprototyptillverkning, 7,5 hp, Digital skulptering och optimering, 7,5 hp.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
• Utveckling av ett datorspel: design och analys, prototyptillverkning, konstruktion, test och
grundläggande prestandaoptimering.
• Planering och organisation av gruppens arbete samt analys och reflektion av individens och gruppens arbete (projektorganisation, projektplanering, muntlig och skriftlig rapportering).
• Hantering av innehållsdata för spel.
• Analys, design och implementation av importers och exporters.
• Konvertering mellan olika dataformat.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • ha god förståelse för de grafiska och tekniska system och deras ingående komponenter som använts i slutversionen av spelprojektet.
 • övergripande förstå samt kunna förklara hur innehållsdata kan hanteras i en spelutvecklingsprocess.
 • kunna redogöra för hur innehållsdata hanteras och transformeras mellan redigeringsverktyg och spelapplikation

Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • ha förmåga att utveckla en programvara genom att, i grupp, aktivt delta i planerandet, organiserandet och genomförandet av ett spelprojekt.
 • självständigt, utifrån en problembeskrivning, kunna designa och konstruera fungerande import- och exportprogramvara.
 • kunna nyttja och utöka befintlig programvarufunktionalitet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna resonera kring förvärvade grafik- och teknikkunskaper och hur de gynnar rollen som yrkesverksam spelutvecklare.
 • kunna argumentera för val av design.
 • kunna diskutera för- och nackdelar med egenkonstruerat verktyg.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Game Coding Complete 4th Edition
Författare: Mike McShaffry
Förlag: COURSE TECHNOLOGY INC.
Utgiven: 2011
ISBN: 9781133776574
Referenslitteratur:
Titel: Game Development Tools
Författare: Marwan Ansari
Förlag: A K Peters/CRC Press
Utgiven: 2011, Antal sidor: 688
ISBN-10: 1568814321
ISBN-13: 978-1568814322
Introduction to Game Development, Second Edition
Författare: Steve Rabin
Förlag: Charles River Media
Utgiven: 2009, Antal sidor: 1016
ISBN 10: 1584506792
ISBN 13: 9781584506799

Kurslitteratur och övriga läromedel

Game Coding Complete 4th Edition
Författare: Mike McShaffry
Förlag: COURSE TECHNOLOGY INC.
Utgiven: 2011
ISBN: 9781133776574
Referenslitteratur:
Titel: Game Development Tools
Författare: Marwan Ansari
Förlag: A K Peters/CRC Press
Utgiven: 2011, Antal sidor: 688
ISBN-10: 1568814321
ISBN-13: 978-1568814322
Introduction to Game Development, Second Edition
Författare: Steve Rabin
Förlag: Charles River Media
Utgiven: 2009, Antal sidor: 1016
ISBN 10: 1584506792
ISBN 13: 9781584506799

Lärande och undervisning

Projektdelen består i huvudsak av studenternas eget projektarbete som även kan kompletteras med föreläsningar som presenterar teorier och bidrar till den teoretiska förståelsen som krävs för att genomföra kursen. Projekthandledning och avstämning sker fortlöpande under projekttiden. Studenterna ska skriva individuella rapporter där de reflekterar över projektrelaterade problem och frågeställningar. Projektgruppen ska i slutet även muntligen rapportera och reflektera över projektresultat och förvärvade erfarenheter. Vad gäller innehållshanteringen så gås olika huvudmoment igenom, varpå studenten ska ha möjlighet att i praktiken nyttja de förvärvade kunskaperna. Uppgiften går ut på att utveckla export- och importprogramvara för ett motiverat, egendefinierat, dataformat. Varje enskild student rapportredovisar sin projektinsats samt beskriver på vilket sätt gruppens lösning lämpar sig i en spelutvecklingsprocess.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Presentation 1.5 G-U
1815 Projektuppgift 9 G-U
1825 Inlämningsuppgift 4.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.