ME1603 Kandidatarbete i medieteknik

Programkurs, 30 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för olika målgrupper.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 22
  • Nivå: G2E
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlshamn
  • Huvudområde: Medieteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 90 hp genomgånget inom huvudområdet medieteknik samt genomgången kurs Forskningsmetodik för medieteknik.

Innehåll

Kursen behandlar områden och ämnen som är centrala för design-och produktionsprocesser vid digitala medier inom huvudområdet. Kursen innehåller en inledande forskningsinriktad del, en undersökande designprocess och gestaltning, samt en publik presentation för olika grupper.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
•kunna integrera tidigare kunskaper och färdigheter inom huvudområdet och fördjupa dessa inom ramen för ett självständigt utformat kandidatarbete
•kunna formulera medietekniskt relevanta forsknings- och professionsrelaterade frågeställningar
•kunna bedöma relevansen i andra studenters frågeställningar.
Färdighet och förmåga

• kunna utförligt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant forsknings- och professionsinriktad information
• utifrån en inledande forskningsinriktad del kunna planera och genomföra en designprocess
• visa förmåga att i en medieteknisk gestaltning kunna tillämpa programspecifika kunskaper och färdigheter
• kunna anpassa presentationen av det självständiga arbetet för olika grupper.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•kunna detaljerat diskutera och argumentera för det självständigt genomförda arbetet
•kunna på ett initierat sätt tillämpa, värdera och kritiskt förhålla sig till metoder och processer inom huvudområdet
•kunna kritiskt tolka hur medietekniska gestaltande produktioner förhåller sig till för huvudområdet relevant forskning samt samhälleliga och etiska aspekter.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur:
Augustsson, G. (2018). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. 3.uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144075839
Dysthe , Olga, Hertzberg, Frøydis , Løkensgard Hoel, Torlaug (2011) Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning. 2. uppl. Lund : Studentlitteratur. ISBN 9789144069166
Svenska skrivregler (2008). 3. Uppl. Stockholm: Liber. ISBN 9789147084609

Övriga lärresurser
Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur:
Augustsson, G. (2018). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. 3.uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144075839
Dysthe , Olga, Hertzberg, Frøydis , Løkensgard Hoel, Torlaug (2011) Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning. 2. uppl. Lund : Studentlitteratur. ISBN 9789144069166
Svenska skrivregler (2008). 3. Uppl. Stockholm: Liber. ISBN 9789147084609

Övriga lärresurser
Aktuella webblänkar samt övriga lärresurser presenteras vid kursstart och görs tillgängliga via kurssajt.

Lärande och undervisning

Kursen utgörs av ett självständigt arbete med stöd av handledning, föreläsningar med tillhörande seminarier och workshops. Handledning i kursen ges både individuellt och gruppvis med studiekamratsrespons. Vid slutseminariet ska studenterna muntligt presentera sitt arbete och opponera ett annat arbete.

Lärare

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.