DV1490 Algoritmer och datastrukturer

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge en introduktion till algoritmer och datastrukturer när det gäller såväl teoretiska aspekter som implementeringsaspekter.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2023 vecka 13 till 2023 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursens förkunskapskrav är 6 hp programmering.

Innehåll

Kursen inkluderar följande moment:
 • Abstrakta datatyper (ADT)
 • Listor, mängder och köar av olika slag
 • Trädalgoritmer
 • Grundläggande grafalgoritmer
 • Hashtabeller
 • Relevanta algoritmer för operationer på ovanstående datastrukturer
 • Rekursion
 • Sorterings- och sökalgoritmer
 • "Divide-and-conquer" tekniken
 • Dynamisk programmering
 • Introduktion till komplexitetsteori
 • Implementeringsaspekter för algoritmer och datastrukturer

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • känna till begreppet abstrakt datatyp
 • känna till grundläggande datastrukturer
 • känna till och förstå grundläggande algoritmer inom bland annat sökning och sortering Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna välja och implementera lämpliga datastrukturer för en given situation
 • kunna använda tekniker för algoritmdesign på diskreta problem.
 • kunna implementera algoritmer på ett strukturerat sätt
 • kunna analysera algoritmers körtid Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna bedöma vilka datastrukturer som är lämpliga för ett problem
 • kunna bedöma hur effektiv en algoritm är
 • kunna bedöma om en given lösning är lämplig för ändamålet den är tänkt för

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alternativ 1 (C++)
Data Structures and Algorithm Analysis in C++, 4/E
Författare: Mark A. Weiss
Förlag: Pearson
Utgivningsår: 2013
©2014
ISBN-10:
ISBN-13: 978-0273-76938-5 (international edition)

Alternativ 2 (Java)
Data Structures and Algorithm Analysis in Java, 3/E
Författare: Mark A. Weiss
Förlag: Pearson
Utgivningsår: 2012
ISBN-10:
ISBN-13: 978-0273-75211-0 (international edition)

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alternativ 1 (C++)
Data Structures and Algorithm Analysis in C++, 4/E
Författare: Mark A. Weiss
Förlag: Pearson
Utgivningsår: 2013
©2014
ISBN-10:
ISBN-13: 978-0273-76938-5 (international edition)

Alternativ 2 (Java)
Data Structures and Algorithm Analysis in Java, 3/E
Författare: Mark A. Weiss
Förlag: Pearson
Utgivningsår: 2012
ISBN-10:
ISBN-13: 978-0273-75211-0 (international edition)

Lärande och undervisning

Föreläsningarna ger en övergripande presentation av de olika momenten i kursen. De kompletteras med övningstillfällen och självstudier. I kursen ingår två individuella inlämningsuppgifter samt ett projekt. I projektet ska en avancerad datastruktur och/eller algoritm implementeras. Projektet får genomföras i grupp om två studenter. Projektrapporten ska skrivas individuellt. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Inlämningsuppgifter 1 G-U
1415 Projekt 1.5 G-U
1425 Tentamen 1 3.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.