FM1480 Stadsbyggnadshistoria

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge en översikt när det gäller den historiska stadsutvecklingen samt att diskutera hur viktiga begrepp har använts och hur olika synsätt har präglat stadsplaneringen. Fokus ligger bland annat på att ge förståelse för hur naturförhållanden och samhällsutveckling har påverkat städerna och planeringen.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 75%
 • Studietid: 2020 vecka 49 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 och 1a2 eller Matematik C och Samhällskunskap A.

Innehåll

Kursen handlar om den historiska stadsutvecklingen samt hur olika förutsättningar har påverkat städerna och planeringen av dem. Genom en serie grundläggande föreläsningar skapas en helhetsförståelse för ämnet som sedan fördjupas genom mer tematiska föreläsningar samt en inlämningsuppgift. Viktiga förutsättningar för städers uppkomst och utveckling diskuteras. Grundläggande begrepp, såsom urbs och civitas, introduceras och centrala planerare och teoretiker inom ämnet introduceras. För svenska förhållanden görs en koppling mellan stads- och bostadsutveckling under de senaste 150 åren samt diskuteras hur problem och konflikter i städer har påverkat plan- och bygglagstiftningen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • kunna redovisa grundläggande kunskap när det gäller den internationella historiska stadsutvecklingen
 • kunna redovisa grundläggande kunskap när det gäller den svenska stads- och bostadsutvecklingen

Färdighet och förmåga
• på en grundläggande nivå kunna redogöra för hur naturförhållande och samhällsutveckling har påverkat städerna och planeringen av dem
• kunna redogöra för hur olika begrepp och typologier har uppkommit och använts inom ämnet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förståelse för olika synsätt rörande städer och den övriga fysiska miljön samt förstå deras bakgrund och historiska utveckling
• reflektera över kontinuitet och brott i utvecklingen samt hur olika stadsmönster och typologier förändras och återanvänds över tid

Kurslitteratur och övriga läromedel

Nylander, Ola (2018): Svensk bostadsarkitektur. Studentlitteratur (2:a upplagan)
ISBN: 978-91-44-12387-5

Kurslitteratur och övriga läromedel

Nylander, Ola (2018): Svensk bostadsarkitektur. Studentlitteratur (2:a upplagan)
ISBN: 978-91-44-12387-5

Lärande och undervisning

Kursen är uppbyggd kring en föreläsningsserie, som täcker in den stadshistoriska utvecklingen. Genom en inlämningsuppgift under kursen kontrolleras att studenterna har tillägnat sig ämnesförståelse. Under kursens senare del ges en salstentamen där studenterna ska redovisa grundläggande kunskaper inom ämnet.

Lärare

Examinator
 1. Bertil Malmström
Kursansvarig
 1. Bertil Malmström

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×