MT2563 Systems Engineering

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Komplexa system och produkter har många komponenter – hårdvara, mjukvara, tjänster, mänskliga faktorer, utrustning, faciliteter, och dessa interagerar med varandra – samt många intressenter med en kravbild som ska mötas. Kärnan i systems engineering är att området kombinerar kunskap och kompetens från teknik, människa, och management. Studenten skall skapa en förståelse för principer, verktyg, metoder och tekniker för ett multifunktionellt angreppssätt för en alltmer komplex systemplanering. Kursen går igenom processerna för design, utveckling, implementation samt management av multifunktionella projektteam inom systems engineering. Fallstudier adderar ett praktiskt kontext.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 hp.

Innehåll

 • Historik och teoretiskt ramverk
 • Systemlivscykler och lösningsutveckling
 • Kontext för systems engineering
 • Processer, principer, koncept och detaljer
 • Kravanalys
 • Systems engineering management
 • Planering
 • Projektnedbrytning
 • Konfigurationshantering
 • Applikationsexempel

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • förstå vad systems engineering är och vad som karaktäriserar det i förhållande till andra angreppssätt
 • förstå hur systems engineering relaterar till produkt/tjänsteutveckling och hållbarhet

Färdighet och förmåga
 • genomföra en definitionsstudie inom systems engineering
 • utveckla ett koncept som bas för vidare konstruktion
 • kunna tillämpa och använda systemkontext för att analysera system och som en grund för design och utveckling av komplexa system.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • bedöma varför och när ett systems engineering-angreppssätt är lämpligt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Product and Systems Development : A Value Approach. ISBN: 978-1-118-33154-5.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Product and Systems Development : A Value Approach. ISBN: 978-1-118-33154-5.

Lärande och undervisning

Kursens fokus är att ge kursdeltagarna tillräckliga kunskaper för att kunna förstå teorier och metodiker för systems engineering, och att kunna applicera systems engineering på praktiska exempel. Via lektioner, workshops, artiklar och fallstudier får studenten en föreståelse för området. Studenterna genomför arbeten i grupp och enskilt och delar med sig av resultaten i form av skrivna rapporter, presentationer och fallstudier.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Inlämningsuppgift 2.5 A-F
1915 Rapport 5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×