IY2585 Projektkurs i industriell ekonomi och projektledning

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge studenterna en bred förståelse för olika typer av ledarskap. Speciellt fokus ligger på hur ingenjörskunskap samspelar med ledarskap. Vidare syftar kursen till att låta studenterna arbeta som managementkonsulter hos företag.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 22
 • Nivå: AXX
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgångna 48 hp i industriell ekonomi och management.

Innehåll

Kursen behandlar flera aspekter av ledarskap så som ledarskapsstilar, situationsbaserat ledarskap, etik och socialt ansvar, motivation och coachning. Vidare så studeras ledarskap inom teknikutveckling och innovation samt projektledning. Kursen innehåller vidare empiriska inslag hos företag.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för olika litteraturströmmar om ledarskap
 • kunna redogöra för vad individuellt och organisatoriskt ledarskap är
 • kunna redogöra för den roll ledarskap spelar för företagets framgång
 • förståelse för hur teorier omsätts till empiriskt problemlösande

Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa kombinationer av olika fält inom industriell ekonomi i sitt ledarskap
 • kunna anta olika roller i en projektorganisation
 • kunna analysera olika ledarskapstyper och vad som karaktäriserar dem
 • kunna agera som managementkonsult
 • kunna skriva akademisk rapport baserat på kursens innehåll
 • kunna underbygga sina åtgärdsförslag med kalkyler

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha de kunskaper som krävs för att förmågor som krävs för att kunna bedöma och utveckla sina ledarskapsförmågor
 • kunna utveckla ett företags strategi och affärsmodell

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
DuBrin, Andrew (Senaste upplagan). Principles of Leadership. South-Western/Cengage.
Tonnquist, Bo (Senaste upplagan). Project management. Sanoma Utbildning

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
DuBrin, Andrew (Senaste upplagan). Principles of Leadership. South-Western/Cengage.
Tonnquist, Bo (Senaste upplagan). Project management. Sanoma Utbildning

Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar om maximalt 300 sidor.

Lärande och undervisning

Undervisning sker genom salsföreläsningar och övningstillfällen. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
2005 Aaffärsutveckling 3.5 G-U
2015 Ledarskap 1 4 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.