PA2560 Fördjupningskurs i Programvaruteknik

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge studenterna möjligheter till att fördjupa sinna kunskaper och sin förståelse inom ett specifikt område inom programvaruteknik. Studenterna fördjupar sin kunskap om aktuell forskning och aktuellt forskningsläge inom det specifika området som en förberedelse inför ett kommande magisterarbete eller som en fördjupning i ett ämne som inte ingår i gängse kursutbud.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser omfattande minst 120 hp varav minst 90 hp inom följande områden: Programvaruteknik, Datavetenskap eller Datalogi. Dessutom krävs avklarade kurser på minst 30 hp på avancerad nivå, en avklarad kurs på minst 7,5 inom Grundläggande Programvaruteknik (Software Engineering) eller Programvaruutvecklingsprojekt i grupp samt genomgått kurs i Forskningsmetodik på minst 7,5 hp.

Innehåll

Kursen omfattar en fördjupning i ett område inom programvaruteknik och bestäms gemensamt av student och handledare eller lärare/kursansvarig.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Demonstrera fördjupad kunskap om ett specifikt område inom programvaruteknik.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Visa förmåga att definiera ett mindre forskningsprojekt för att på bästa sätt besvara en viss forskningsfråga.
 • Visa förmåga att genomföra ett mindre forskningsprojekt.
 • Visa förmåga att skriva en vetenskaplig text.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Kunna resonera om kunskapsläget samt kända utmaningar och lösningar i kursens valda områdesfördjupning.
 • Kunna resonera kring lämpligheten av olika forskningsmetodiker för att besvara en viss forskningsfråga.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Projects in Computing and Information Systems ? A Student's Guide, 3rd Edition
Författare: Christian Dawson
Förlag: AddisonWelsey
Utgiven: 2015, Antal sidor: 320
ISBN13: 9781292073460

Referenslitteratur
1. Real World Research, 4th Edition
Författare: C. Robson, K. McCartan
Förlag: Wiley
Utgiven: 2016, Antal sidor: 560
ISBN: 9781118745236

2. The Research Methods Knowledge Base, 4th Edition
Författare: W.M.K. Trochim, J. P. Donnelly, K. Arora
Förlag: Cengage Learning
Utgiven: 2006, Antal sidor: 444
ISBN: 9781133954774

3. Experimentation in Software Engineering ? An Introduction; 2nd Edition
Författare: C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M.C.
Ohlsson, B. Regnell, A. Wesslén
Förlag: Springer Verlag
Utgiven: 2012, Antal sidor: 250
ISBN13: 9783642290435

Kurslitteratur och övriga läromedel

Projects in Computing and Information Systems ? A Student's Guide, 3rd Edition
Författare: Christian Dawson
Förlag: AddisonWelsey
Utgiven: 2015, Antal sidor: 320
ISBN13: 9781292073460

Referenslitteratur
1. Real World Research, 4th Edition
Författare: C. Robson, K. McCartan
Förlag: Wiley
Utgiven: 2016, Antal sidor: 560
ISBN: 9781118745236

2. The Research Methods Knowledge Base, 4th Edition
Författare: W.M.K. Trochim, J. P. Donnelly, K. Arora
Förlag: Cengage Learning
Utgiven: 2006, Antal sidor: 444
ISBN: 9781133954774

3. Experimentation in Software Engineering ? An Introduction; 2nd Edition
Författare: C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M.C.
Ohlsson, B. Regnell, A. Wesslén
Förlag: Springer Verlag
Utgiven: 2012, Antal sidor: 250
ISBN13: 9783642290435

Lärande och undervisning

Kursen läggs upp i form av föreläsningar, seminarier, och ett slutseminarium. Undervisningen sker i huvudsak i form av självständigt arbete med handledning, som genomförs i seminarieform.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Seminarier 3 G-U
1815 Rapport 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.