PA2539 Programvaruprojekt i team

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att ge kunskaper och erfarenhet av att utveckla programvara i team. Programvaruutvecklingen bedrivs i projektform där aktiviteter som tillämpas inom programvaruutvecklingen så som förstudiearbete, design och analys, arkitektur, konstruktion, test, leverans och mätning av programvara kommer vara en del. Dessutom ingår planering, organisation och uppföljning av programvaruprojekt i team omfattande åtagandekultur, projektorganisation, olika roller i projekt, projektplanering och uppföljning, testplanering och rapportering, leveransplanering, konfigurationshantering och dokumentation.
Programvara och programvaruutveckling är allt mer förekommande i samhället så behovet av ingenjörer som med utgångspunkt i kunskaper om moderna teknologier och tekniska lösningar kan utveckla affärsverksamhet, identifiera nya marknader och dessutom utveckla produkt- och tjänsteportföljer är stort. Kursen tar därför upp ekonomiska aspekter utifrån ett ekonomiskt perspektiv med fokus på aspekter som strategi och konkurrensvillkor, innovation och ffärsutveckling. Kursen kommer hantera exempel där produktens behov styr utvecklingsprocessen och förhåller sig till en programvaruteknik och systemteknik tvärvetenskapliga process för att säkra att kunden och intressenten får sina behov tillgodosedda. Kursen kommer också ta hänsyn till de etiska riktlinjer för ingenjörsarbetet, tekniker för att bestämma egenskaper i systemet, för att de skall vara anpassade till människors förutsättningar och behov.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 22
 • Nivå: A1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgått kursen Programvaruintensiv produktutveckling.

Innehåll

Kursen använder sig av systemutvecklingsmetoder som kommer hanteras med bakgrund av både juridiska och etiska aspekter uitfrån perspektivet programvaruintensiv produktutveckling i grupp. Kursen omfattar följande moment:
• Programvaruutveckling: förstudiearbete, design och analys, prototyping, arkitektur, konstruktion,
test, leverans och mätning av programvara
• Planering, organisation och uppföljning av programvaruprojekt i grupp: åtagandekultur,
projektorganisation, olika roller i projekt, utvecklingsmodeller, projektplanering och
• kunna planera och genomföra muntliga presentationer.
• kunna samla in och i detalj analysera mätvärden av ett programvaruprojekt.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna redogöra för tekniska kunskaper i programutveckling genom att självständigt i detalj kunna redogöra för en färdig programvaruprodukt och dess ingående komponenter
 • kunna visa en förståelse för ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt som bygger på åtagandekultur, gällande såväl gruppen som helhet såsom individen i gruppen
 • kunna redogöra för innebörden och vikten av kvalitetssäkring och leveranssäkring vid programutveckling
 • att kunna förstå de ekonomiska aspekter utifrån ett ekonomiskt perspektiv med fokus på strategi och konkurrensvillkor, innovation och affärsutveckling
 • genom praktiskt arbete erhållit erfarenhet av några av de organisations- och kommunikationsproblem som normalt uppstår vid programutveckling i grupp.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • inom ramen för programutveckling i grupp, kunna visa skicklighet och färdighet för rollen som yrkesverksam inom industri och näringsliv
 • kunna visa god förmåga att utveckla en programvara i grupp genom att aktivt delta i planerandet, organiserandet och genomförandet av ett sådant projekt
 • genom praktiskt arbete erhållit insyn i innebörden och vikten av kvalitetssäkring och everanssäkring vid programutveckling
 • kunna planera och genomföra muntliga presentationer
 • kunna samla in och i detalj analysera mätvärden av ett programvaruprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna visa ett professionellt förhållningssätt till ett arbetssätt som bygger på åtagandekultur
 • kunna visa ett kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
1.Software Engineering, Global edition, Ian
Sommerville, ISBN-13: 9781292096131, 2015, Pearson
Education, 10:e edition eller nyare.
Artiklar och material som meddelas av
institutionen.
2. Projects in Computing and Information Systems.
A Student's Guide, 2nd revised edition
Författare: Christian Dawson
Förlag: Pearson Edu Ltd
Utgiven: 2009, Antal sidor: 304
ISBN-10: 0273721313
ISBN-13: 978-0273721314
3. Scrum and XP from the Trenches
Henrik Kniberg
Utgiven: 2007
ISBN10:1430322640
ISBN13:9781430322641

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
1.Software Engineering, Global edition, Ian
Sommerville, ISBN-13: 9781292096131, 2015, Pearson
Education, 10:e edition eller nyare.
Artiklar och material som meddelas av
institutionen.
2. Projects in Computing and Information Systems.
A Student's Guide, 2nd revised edition
Författare: Christian Dawson
Förlag: Pearson Edu Ltd
Utgiven: 2009, Antal sidor: 304
ISBN-10: 0273721313
ISBN-13: 978-0273721314
3. Scrum and XP from the Trenches
Henrik Kniberg
Utgiven: 2007
ISBN10:1430322640
ISBN13:9781430322641

Lärande och undervisning

Undervisningen består i huvudsak av studenternas projektarbete där studenterna skall utveckla en
programvara som beställs av en kund. Parallellt med projektarbetet sker undervisning, i begränsad
omfattning, med föreläsningar, seminarier, handledning och rapportskrivande.
Föreläsningar presenterar teorier och bidrar till den teoretiska förståelsen. Vid seminarier och handledning diskuteras olika aspekter av projektet och dess genomförande. Individuell rapportskrivande låter studenten summera kunskaper och erfarenheter i skrift samtidigt som studenten kan reflektera över det praktiska arbetet som sker i projektet och sin egen insats i det arbetet. Inom ramen för kursen sker insamlig av mätdata för det programvaruprojekt som genomförs. Ett delmoment i kursen är att öva i muntlig presentation. Genomförandet av projekten sker normalt i grupper av 5-10 personer. Projektuppgifterna är obligatoriska och ska lösas som grupparbete till en fast budget och inom givna tidsramar.
Kunden är beställare av hela projektet. Studenterna åtar sig att utföra uppdraget från kunden. Kunden kan ha mer eller mindre bestämd uppfattning om uppdraget och vad det innebär. Kunden kan ställa krav på vilken teknik som skall användas. Studenterna föreslår kunden en lösning baserat på kundens önskemål. Via diskussioner, kravspecifikationer och kontrakt kommer kunden och studenterna överens om den slutliga omfattningen på uppdraget. Studenterna organiserar sig själva i projektgrupperna och sköter själva sin planering. Under denna process kommer de i kontakt med flera av de aspekter av programutveckling som kursen poängterar. Varje projektgrupp har en
handledare, Head of Department (HoD), som fungerar som chef över projektgruppen. Projektgruppen rapporterar till HoD och stämmer veckovis av sin progress mot uppsatta mål. Om
problem uppstår skall projektgruppen försöka lösa dem med hjälp av sin HoD. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1705 Projekt 11 G-U
1715 Individuell rapport 2 A-F
1725 Grupprapport 1 G-U
1735 Muntlig presentation 1 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.