MT2573 Transformativ produkt- och tjänstesystemsinnovation

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenterna ska få förståelse för hur olika lösningar utvecklas i industrin idag genom att tillämpa och integrera kunskap som behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Studenterna förvärvar kunskaper inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar.

Kursen är inriktad på att genomföra produkt-/tjänsteutveckling med hållbarhet och innovation i fokus. Målet med kursen är att förvärva, tillämpa och integrera kunskap centralt för utvecklingen av hållbara PSS-lösningar, i nära samarbete med näringsliv och samhälle. Genom att utföra verklighetsbaserade projekt kommer studenten få chansen att tillämpa förvärvad teoretisk bas i en verklig miljö och reflektera över denna. Erfarenheterna kommer att ge studenterna goda förutsättningar att komma in i arbetslivet.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2024 vecka 36 till 2025 vecka 03
  • Nivå: A1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 180 avklarade hp varav 80 hp från ett ingenjörsprogram i Maskinteknik, Industriell Ekonomi eller motsvarande, inkluderande avklarad kurs i produktutvecklingsmetodik (Design Thinking 7,5 hp Systems Engineering 7,5 hp Värdeinnovation 7,5 hp eller motsvarande).

Innehåll

Tillämpning av:
• Gruppsamarbete, inklusive projektledning
• Innovationsteknik
• Behovsidentifiering (needfinding)
• Inhämtning av benchmarking-information
• Kreativ konceptgenerering och konceptutvärdering
• Systemkonstruktion
• Simuleringsdriven utveckling
• Prototypframställning
• Lösningsvalidering och tester
• Affärsmodell för innovation

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• beskriva och analysera hur produkter och produkt-/tjänste-system (PSS)-lösningar utvecklas
Färdighet och förmåga

• utföra behovsidentifiering
• inhämta och integrera teori med praktik, med hänsyn till tillämpningsområdets förutsättningar
• utveckla och utvärdera konceptlösningar
• ta fram och analysera prototyplösningar
• utveckla och analysera innovativa produkt-/tjänste-system (PSS)-lösningar
• använda simuleringsdrivna designverktyg i tillämpade sammanhang
• ta fram en visuell affärsmodell som komplement till en produkt- eller produkt-/tjänste-system (PSS)-lösning
• muntligt och skriftligt beskriva och reflektera över sina resultat och slutsatser, i dialog med andra studenter
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• analysera, reflektera över och argumentera för resultatets nytta med avseende på användarnytta, teknisk genomförbarhet, samt kommersiell gångbarhet
• analysera och förklara projektets resultat med avseende på (miljömässig, social, och ekonomisk) hållbar utveckling
• kritiskt analysera, reflektera över och diskutera sina egna - och andras - tillvägagångssätt, insikter, och slutsatser

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur:
Lewrick, M., Link, P. & Leifer, L. (2018). Design Thinking Playbook. ISBN: 9781119467489.
Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D. (2011) Product Design and Development, 7th ed. ISBN: 9781260566437 (eller senare upplaga),
alternativt Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D. (2014) Produktutveckling: Konstruktion och design. ISBN: 9789144074214.
Referenslitteratur:
Eklund, S. (2011) Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. ISBN: 9789144072753, senaste upplagan.
Kelley, T. (2016) The Art of Innovation. Profile Books. ISBN: 9781781256145, senaste upplagan.
Ries, E. (2011) The Lean Startup. New York, NY, USA. Crown Business. ISBN: 9781524762407, senaste upplagan.

Artiklar och case delas ut av lärarna.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur:
Lewrick, M., Link, P. & Leifer, L. (2018). Design Thinking Playbook. ISBN: 9781119467489.
Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D. (2011) Product Design and Development, 7th ed. ISBN: 9781260566437 (eller senare upplaga),
alternativt Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D. (2014) Produktutveckling: Konstruktion och design. ISBN: 9789144074214.
Referenslitteratur:
Eklund, S. (2011) Arbeta i projekt : individen, gruppen, ledaren. ISBN: 9789144072753, senaste upplagan.
Kelley, T. (2016) The Art of Innovation. Profile Books. ISBN: 9781781256145, senaste upplagan.
Ries, E. (2011) The Lean Startup. New York, NY, USA. Crown Business. ISBN: 9781524762407, senaste upplagan.

Artiklar och case delas ut av lärarna.

Lärande och undervisning

Kursfokus är att ge deltagaren kunskap att utföra och genomföra verklig produkt-tjänsteutveckling med fokus på hållbarhet och innovation. Genom reflektionssessioner, workshops, gruppövningar och projektarbete kommer studenten att få förståelse för PSS Innovation. Deltagarna arbetar i grupper från behovsidentifiering till färdig produkt i nära samarbete med industriella partners, med målet att få förståelse och erfarenhet av dagens och morgondagens sätt att arbeta i integrerade produktutvecklingsprojekt. Studenterna kommer att genomföra uppgifter på gruppnivå och kommer dela sitt lärande med andra via skriftliga rapporter, grupparbeten och presentationer.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×