ET1528 Automation

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper inom automationsteknik.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande eller motsvarande kurs är genomgången: Ellära 6 hp.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:

• logiska grundfunktioner och kretsar
• PLC-systemets uppbyggnad och programmering
• återkopplade system
• dynamik
• stabilitet
• noggrannhet
• snabbhet
• PID-regulatorn

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • Kunna visa grundläggande kunskap och förståelse för automatiska system och styrtekniska begrepp.

• Kunna visa grundläggande kunskap om PLC-system och dess uppbyggnad.
• Kunna visa grundläggande kunskap om programmeringsmetoder för PLC-system.
• Kunna visa grundläggande kunskaper om reglertekniska begrepp såsom återkoppling, dynamik, stabilitet, noggrannhet och snabbhet.
• Kunna visa grundläggande kunskap om PID-regulatorn.
• Kunna visa grundläggande kunskap om grundläggande metoder för inställning av PID-regulatorn.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Ha förmåga att analysera problemställningar i enkla automatiska.

• Ha färdighet i att programmera PLC-system för att lösa enkla styrtekniska problem.
• Ha färdighet i att parametrisera en PID-regulator för att lösa enkla reglertekniska problem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Visa grundläggande kunskap och förståelse för automatiska system och kunna förstå när återkopplade reglersystem behövs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

Kursmaterial tillhandahålls av institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:

Kursmaterial tillhandahålls av institutionen.

Lärande och undervisning

I kursen ordnas sammankomster som videokonferens för föreläsningar, diskussioner och
frågestunder. Individuellt utförda inlämningsuppgifter ger tillfälle att öva den egna förmågan att lösa problem inom kursens olika delmoment och lämnas in regelbundet. I övningar övas den praktiska förmågan att tillämpa och tolka resultat, och vid tentamen redogörs förmågan att förvärva kunskaper och färdigheter som en helhet, och att använda för problemställningen relevanta lösningsmetoder.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1605 Tentamen 2.5 A-F
1615 Inlämningsuppgift 3.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.