DV1561 Programmering med JavaScript

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i klientbaserad webbprogrammering i webbläsaren med programmeringsspråket JavaScript och närliggande relevanta tekniker. Syftet är även att bygga vidare på studentens befintliga kunskap inom problemlösning, utvecklingsverktyg samt metoder för utveckling av programvara och felsökning.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 45 till 2021 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i programmering, 7,5 högskolepoäng.

Innehåll

 • Allmän problemlösning och strukturerad programmering.
 • Tekniker att felsöka och debugga.
 • Grundläggande konstruktioner med variabler, loopar, funktioner, argument.
 • Datastrukturer arrayer och objekt. Översikt av standardbiblioteket i JavaScript.
 • Javascript Document Object Model (DOM) tillsammans med HTML och CSS.
 • Utveckling av webbapplikation med JavaScript, HTML och CSS.
 • Utvecklingsmiljö och verktyg för webbutveckling med JavaScript, HTML och CSS.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • kunna visa grundläggande kunskaper i klientbaserad webbprogrammering med JavaScript genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • kunna visa grundläggande kunskaper i att använda JavaScript, HTML och CSS genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • självständigt utifrån en specifikation kunna utveckla, dokumentera och presentera ett projekt baserat på klientbaserad kodning i JavaScript, HTML och CSS.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling och felsökning med klientbaserade webbtekniker.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • via redovisningstexter kunna visa grundläggande förmåga att reflektera över bra och mindre bra kod i sammanhanget kodstruktur och lösningar på definierade problem.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Titel: Speaking JavaScript: An In-Depth Guide for Programmers
Utgiven, revision, antal sidor: 2014, första utgåvan, 460s
Författare: Axel Rauschmayer
Förlag: O?Reilly Media
ISBN: 978-1449365035
Referenslitteratur:
Titel: JavaScript: The Definitive Guide, 6th Edition ? Activate Your Web Pages
Utgiven, revision, antal sidor: 2011, Sixth edition, 1096s
Författare: David Flanagan
Förlag: O?Reilly Media, Inc, USA
ISBN: 9780596805524

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
Titel: Speaking JavaScript: An In-Depth Guide for Programmers
Utgiven, revision, antal sidor: 2014, första utgåvan, 460s
Författare: Axel Rauschmayer
Förlag: O?Reilly Media
ISBN: 978-1449365035
Referenslitteratur:
Titel: JavaScript: The Definitive Guide, 6th Edition ? Activate Your Web Pages
Utgiven, revision, antal sidor: 2011, Sixth edition, 1096s
Författare: David Flanagan
Förlag: O?Reilly Media, Inc, USA
ISBN: 9780596805524

Lärande och undervisning

Som stöd används BTH:s lärplattform där kursmaterial distribueras och information publiceras. Det förekommer kommunikation via e-post och handledning sker främst via forum och chatt.

Kursens består av ett antal kursmoment som utförs individuellt. Kursmomenten är praktiskt inriktade och fokuserar på att öva färdigheter via övningar och problemlösning. Varje kursmoment innehåller en teoretisk del där studenten fördjupar sin kunskap genom att studera litteratur och söka information.

Efter varje avslutat kursmoment lämnas resultatet in och studenten gör en skriftlig avrapportering. En lärare ger kort feedback på varje inlämning.

Kursen avslutas med ett individuellt projekt. I projektet skall en applikation utvecklas och driftsättas enligt en specifikation. Studenten
använder byggstenar från tidigare kursmoment och sammanfogar dem i en väl fungerande slutprodukt.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Kenneth Lewenhagen
Kursansvarig
 1. Kenneth Lewenhagen
I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Inlämningsuppgift 1 2.5 G-U
1720 Inlämningsuppgift 2 2.5 G-U
1730 Inlämningsuppgift 3 1 2.5 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.