PA1416 Programvaruprojekt i grupp

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att, så nära det är möjligt, efterlikna ett projekt som det normalt kan bedrivas ute i industrin.

I denna kurs praktiserar studenten metoder som understödjer detta ingenjörsmässiga arbetssätt. Programvaruutveckling i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, samarbetsförmåga och muntlig såsom skriftlig kommunikation med medarbetare, kunder och andra intressenter. Inom ramen för denna kurs ges studenten möjlighet att vidare utveckla sina kunskaper inom dessa mjukare bitar av konsten att lyckas med programutveckling.

Sammantaget utvecklar studenten sina förmågor inom programutveckling för att ytterligare förbereda sig inför sin yrkesverksamhet inom programutvecklingsindustrin.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat kurser motsvarande 40 högskolepoäng inom ämnet programvaruteknik och/eller ämnet datavetenskap inklusive kurserna
  Individuellt programvaruprojekt, 7,5 högskolepoäng

  Databasteknik, 7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • Programvaruutveckling: förstudiearbete, design och analys, prototyping, arkitektur, konstruktion, test, leverans och mätning av programvara
 • Planering, organisation och uppföljning av programvaruprojekt i grupp: åtagandekultur, projektorganisation, olika roller i projekt, utvecklingsmodeller, projektplanering och uppföljning, testplanering och rapportering, leveransplanering, konfigurationshantering och dokumentation
 • Analys och reflektion av individens och gruppens arbete: rapportskrivning
 • Muntlig presentation: övning

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna visa goda tekniska kunskaper i programutveckling genom att självständigt i detalj kunna redogöra för en färdig programvaruprodukt och dess ingående komponenter,
 • kunna visa en förståelse för ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt som bygger på åtagandekultur, gällande såväl gruppen som helhet såsom individen i gruppen,
 • kunna redogöra för innebörden och vikten av kvalitetssäkring och leveranssäkring vid programutveckling,
 • kunna visa erfarenhet av några av de organisations- och kommunikationsproblem som normalt uppstår vid programutveckling i grupp,
 • ha etablerat en förståelse för ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt som bygger på åtagandekultur, gällande såväl gruppen som helhet såsom individen i gruppen.

Färdighet och förmåga
 • inom ramen för programutveckling i grupp, kunna visa skicklighet och färdighet för rollen som yrkesverksam inom industri och näringsliv,
 • kunna redogöra för hur en programvara utvecklas i grupp genom att aktivt delta i planerandet, organiserandet och genomförandet av ett sådant projekt,
 • genom praktiskt arbete erhållit insyn i innebörden och vikten av kvalitetssäkring och leveranssäkring vid programutveckling,
 • kunna planera och genomföra muntliga presentationer,
 • kunna samla in och i detalj analysera mätvärden av ett programvaruprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha ett professionellt förhållningssätt till ett arbetssätt som bygger på åtagandekultur,
 • ha ett kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. Software Engineering, 9th edition
Författare: Ian Sommerville
Förlag: Addison-Wesley
Utgiven: 2010, Antal sidor: 792
ISBN-10: 0137035152
ISBN-13: 978-0137035151

2. Projects in Computing and Information Systems.
A Student's Guide, 2nd revised edition
Författare: Christian Dawson
Förlag: Pearson Edu Ltd
Utgiven: 2009, Antal sidor: 304
ISBN-10: 0273721313
ISBN-13: 978-0273721314

3. Scrum and XP from the Trenches
Henrik Kniberg
Utgiven: 2007
ISBN10:1430322640
ISBN13:9781430322641

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
1. Software Engineering, 9th edition
Författare: Ian Sommerville
Förlag: Addison-Wesley
Utgiven: 2010, Antal sidor: 792
ISBN-10: 0137035152
ISBN-13: 978-0137035151

2. Projects in Computing and Information Systems.
A Student's Guide, 2nd revised edition
Författare: Christian Dawson
Förlag: Pearson Edu Ltd
Utgiven: 2009, Antal sidor: 304
ISBN-10: 0273721313
ISBN-13: 978-0273721314

3. Scrum and XP from the Trenches
Henrik Kniberg
Utgiven: 2007
ISBN10:1430322640
ISBN13:9781430322641

Lärande och undervisning

Undervisningen består i huvudsak av studenternas projektarbete där studenterna skall utveckla en programvara som beställs av en kund. Parallellt med projektarbetet sker undervisning, i begränsad omfattning, med föreläsningar, seminarier, handledning och rapportskrivande.

Föreläsningar presenterar teorier och bidrar till den teoretiska förståelsen. Vid seminarier och handledning diskuteras olika aspekter av projektet och dess genomförande. Individuell rapportskrivande låter studenten summera kunskaper och erfarenheter i skrift samtidigt som studenten kan reflektera över det praktiska arbetet som sker i projektet och sin egen insats i det arbetet. Inom ramen för kursen sker insamlig av mätdata för det programvaruprojekt som genomförs. Ett delmoment i kursen är att öva i muntlig presentation.

Genomförandet av projekten sker normalt i grupper av 4-6 personer. Projektuppgifterna är obligatoriska och ska lösas som grupparbete till en fast budget och inom givna tidsramar.

Kunden är beställare av hela projektet. Studenterna åtar sig att utföra uppdraget från kunden. Kunden kan ha mer eller mindre bestämd uppfattning om uppdraget och vad det innebär. Kunden kan ställa krav på vilken teknik som skall användas. Studenterna föreslår kunden en lösning baserat på kundens önskemål. Via diskussioner, kravspecifikationer och kontrakt kommer kunden och studenterna överens om den slutliga omfattningen på uppdraget.

Studenterna organiserar sig själva i projektgrupperna och sköter själva sin planering. Under denna process kommer de i kontakt med flera av de aspekter av programutveckling som kursen poängterar. Varje projektgrupp har en handledare, Head of Department (HoD), som fungerar som chef över projektgruppen. Projektgruppen rapporterar till HoD och stämmer veckovis av sin progress mot uppsatta mål. Om problem uppstår skall projektgruppen försöka lösa dem med hjälp av sin HoD. Företag är involverade i kursen.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsning, Grupparbete i projektform och handledning. I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Projekt 12 G-U
1415 Individuell avslutningsrapport 1 2 A-F
1425 Muntlig presentation 1 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.