ET1447 Data- och telekommunikation

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är grundläggande kunskaper i ämnet datakommunikation med inriktning mot Internet samt en översikt på systemnivå över GSM-nätet och framtida mobiltelefonnät.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgången grundläggande kurs i programmering om minst 7,5 hp.

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
 • Översikt över Datakommunikation
 • Internet Protokollstack
 • Applikationsskiktet
 • Transportskiktet
 • Nätverkssiktet
 • Länkskiktet och olika Local Area Network (LAN) system
 • Översikt över mobila och trådlösa nätverksteknologier

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna redogöra för grundläggande principer för datakommunikation.
 • översiktligt kunna beskriva principer för TCP/IP Internetteknik.
 • översiktligt kunna beskriva de viktigaste TCP/IP protokollen: IP, RIP, OSPF, BGP, Multicast IP, UDP, TCP, DNS.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • självständigt kunna bedöma och tillämpa lösningar för TCP/IP Internetteknik och protokoll.
 • självständigt kunna analysera och bedöma olika element hos system för nätverk, speciellt routing och transportprotokoll.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • i generella termer kunna analysera och bedöma principer för TCP/IP Internetteknik och protokoll.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Computer Networking: A Top-Down Approach (2013),Sixth Edition, Författare: James F. Kurose and Keith W. Ross Förlag: Pearson, ISBN 978-0-273-76896-8.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Titel: Computer Networking: A Top-Down Approach (2013),Sixth Edition, Författare: James F. Kurose and Keith W. Ross Förlag: Pearson, ISBN 978-0-273-76896-8.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laboration och inlämningsuppgifter.

Redovisning av laborationerna består av planering, genomförande samt redovisning i form skriftlig rapport och muntlig presentation. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och laborationer. I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Laboration 3 G-U
1415 Inlämningsuppgifter 0.5 G-U
1425 Tentamen 1 4 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.