IY2602 Principer inom ledarskap och management

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Att arbeta som ingenjör innebär att man möter många utmaningar som inte i sig själva är tekniska. En ingenjör som arbetar i en organisation måste, för att prestera som bäst, också förstå och behärska managementfrågor och kunna kombinera dessa två kompetensområden. En framgångsrik ingenjör måste veta hur man kan leda både människor och processer i t ex produktutvecklingssammanhang. Den här kursen erbjuder verktyg för att hjälpa studenten att i framtiden fungera effektivt som ingenjör i en organisation, antingen som teammedlem, projektledare eller linjechef, vilket i sin tur kommer att förbättra resultaten av organisationens tekniska processer. Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig en bred förståelse för olika typer av ledarskap, såväl linjeledarskap som projektledning. Särskilt fokus ligger på hur ingenjörskunskap samspelar med managementperspektiv och affärsmässighet, i sammanhang där teknik och ekonomi möts. Efter avslutad kurs, är studenten väl rustad för att utveckla och anpassa sitt ledarskap till olika typer av situationer.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 36 till 2019 vecka 44
 • Nivå: AXX
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs Högskoleingenjörsexamen om 180 hp inom teknik inklusive ett självständigt arbete om 7,5 hp, 15 hp matematik/tillämpad matematik pågrundnivå/avancerad nivå, 5 hp industriell ekonomi och organisation, företagsekonomi eller motsvarande, Engelska B samt 2 års arbetslivserfarenhet.

Innehåll

Kursen behandlar ett flertal aspekter av ledarskap, med relevans för ingenjörsrollen, t ex: Ledaregenskaper, situationsanpassat ledarskap, etik och socialt ansvar, motivation, coachning, kreativitet och innovation (särskilt teknisk innovation), kommunikation och konfliktlösning, internationella aspekter av ledning.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
•kunna redogöra för och analysera indivuella och organisatoriska aspekter av ledarskap
•kunna redogöra och analysera ledarskapets betydelse för en organisations framgång
•kunna förklara och analysera olika projektledningsmetoder och deras underliggande antaganden
•kunna genomföra självständiga analyser av verkliga case, särskilt av produktutvecklingsprocesser, med hjälp av relevanta begrepp och modeller
•vara bekant med mångfaldsbegreppet och betydelsen av mångfald för en organisation
•kunna analysera ledarskap utifrån ett etiskt perspektiv
•kunna, genom att ha gjort reflexiva övningar, träna och visa utveckling av sina egna ledarskapsförmågor
Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
•kunna syntetisera olika typer av professionell kunskap (särskilt teknisk och ekonomisk kunskap) som stöd i en beslutsprocess
•kunna uttrycka sig väl både muntligt och skriftligt inom området
•kunna genomföra litteraturöversikter och informationssökning inom området
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
•ha, genom att ha genomfört självreflexiva övningar, tränat sin förmåga att bedöma sin egen kompetens samt behov av utveckling inom området

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • DuBrin, Andrew: Principles of Leadership, South-Western/Cengage, senaste upplaga.
 • Tonnquist, Bo: Project management, Sanoma Utbildning, senaste upplaga.
 • Vetenskapliga artiklar och webbaserat material tillkommer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • DuBrin, Andrew: Principles of Leadership, South-Western/Cengage, senaste upplaga.
 • Tonnquist, Bo: Project management, Sanoma Utbildning, senaste upplaga.
 • Vetenskapliga artiklar och webbaserat material tillkommer.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, i vilka studenten förväntas delta aktivt. Studenten arbetar med olika typer av uppgifter, och får feedback på dessa, löpande under kursens gång. Studenten genomför uppgifter både självständigt och i grupp.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Martin Svensson
Kursansvarig
 1. Martin Svensson

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Individuell uppgift 1 A-F
1720 Gruppuppgift 2 G-U
1730 Reflexiv uppgift 1.5 A-F
1740 Rapport 3 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.