MT2564 Design Thinking

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten ska få mycket goda insikter och färdigheter i hur både tekniska och sociala innovationer skapas. Kursen behandlar design och utveckling av såväl nya produkter (varor och tjänster) och nya processer (tekniska och organisatoriska), med särskilt fokus på metoder, verktyg och strategier för de tidiga faserna av innovationsprocessen. Kursen bygger på en process för Design Thinking – en process för att hantera komplexa frågor och sammanhang där designern matchar insikter om människors behov med genomförbara lösningar i ett marknadsmässigt erbjudande – som inkluderar föreläsningar och övningar med anknytning till teorier om designprocesser och metoder inom ämnet design och innovation. Studenterna kommer aktivt söka efter och analysera användares behov för att sedan ta fram idéer, koncept och detaljlösningar för att matcha dessa behov. Att kunna sammanfoga lönsamhet, genomförbarhet och önskvärdhet i ett totalt erbjudande är av avgörande betydelse för PSS. Design Thinking handlar om att ge studenten insikt och förmåga att matcha människors önskemål och behov med vad som är tekniskt genomförbart i ett livskraftigt affärserbjudande för ökat kundvärde och marknadsmöjligheter. Det är en metod och förhållningssätt där man ges och utvecklar verktyg för att genomsyra all innovationsverksamhet med en människocentrerad designfilosofi.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 160 avklarade högskolepoäng varav 60 hp från en civilingenjörsprogram i maskinteknik eller industriell ekonomi inkluderande avklarad kurs Innovativ- och Hållbar produktutveckling 1, 6 hp.

Innehåll

Kursens innehåll bygger på en blandning av projektarbete, som ger deltagarna möjlighet att uppleva en designprocess, och föreläsningar, som karaktäriseras av en blandning av korta teorigenomgångar (av metoder, verktyg och strategier för design och innovation) och aktivt arbete i olika gruppkonstellationer.
Kursen berör ämnen såsom:
 • Design Thinking-kriterier (önskvärdhet, genomförbarhet, livskraftighet)
 • Utvecklingsprocesser
 • Vad är innovation?
 • Innovationsprocessen (initiation, inspiration, ideation, implementation)
 • Identifiering av användar- och kundbehov (needfinding)
 • Benchmarking - omvärldsanalysering av trender och teknologier
 • Idéutveckling (ideation)
 • Konceptutveckling (concept design)
 • Prototyputveckling (prototyping)
 • Värderbjudande (value proposition)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • kunna beskriva och analysera hur utveckling av nya produkter (varor och tjänster) och processer organiseras.
 • kunna beskriva och relatera nyckeldimensioner och karakteristik för en generisk process för designtänkande.
 • kunna identifiera och tillämpa metoder och tillvägagångssätt inom varje dimension av processen.
 • kunna beskriva och reflektera över hur innovationer (bestående av produkt och/eller tjänster) utvecklas.

Färdighet och förmåga
 • kunna utforska och analysera behov, trender och teknologier.
 • kunna skapa och analysera idéer för hur identifierade behov kan mötas.
 • kunna genera och analysera konceptuella lösningsförslag.
 • kunna kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och generera frågeställningar för innovationsprojekt.
 • kunna planera och genomföra kvalificerade designprojekt i grupp.
 • kunna muntligt och skriftligt argumentera för och reflektera över sina resultat och slutsatser, i dialog med andra studenter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna analysera och argumentera för hur valda metoder och angreppssätt förhåller sig till industriell praxis och akademisk forskningsfront.
 • kunna analysera och beskriva resultatets nytta med avseende på framgångskriterierna (användarnytta, teknisk genomförbarhet, kommersiell gångbarhet).
 • kunna analysera och reflektera över projektets resultat med avseende på hållbar utveckling (miljömässig, social, ekonomisk).
 • kritiskt analysera, reflektera över och diskutera sina egna - och andras - tillvägagångssätt, insikter, och slutsatser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursen bygger på teori- och arbetsmaterial som benämns som en 'workbook', som delas ut till studenter under kursens gång.
Huvudlitteratur:
Lewrick, M., Link, P., Leifer, L. (2018) The Design Thinking Playbook : mindful digital transformation of teams, products, services, businesses and exosystems. Wiley. ISBN 978-1-119-46747-2
Referenslitteratur:
Furr, N. & Dyer, J. (2014), ''The Innovator's Method: Bringing the Lean Startup into Your Organization'', Harvard Business Review Press, ISBN: 978-1-62527-146-4.
Dyer, J., Gregersen, H. & Christensen, C.M. (2011), ''The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators'', Harvard Business Review Press, ISBN: 978-1-4221-3481-8.
Brown, T. (2009), ''Change By Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation'', Harper Business, ISBN: 978-0061766084.
Kelley, T. & Littman, J. (2001), ''The Art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO, America's Leading Desing Firm'', Doubleday, ISBN: 0-385-49984-1.
Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar och industricase delas ut under kursens gång.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursen bygger på teori- och arbetsmaterial som benämns som en 'workbook', som delas ut till studenter under kursens gång.
Huvudlitteratur:
Lewrick, M., Link, P., Leifer, L. (2018) The Design Thinking Playbook : mindful digital transformation of teams, products, services, businesses and exosystems. Wiley. ISBN 978-1-119-46747-2
Referenslitteratur:
Furr, N. & Dyer, J. (2014), ''The Innovator's Method: Bringing the Lean Startup into Your Organization'', Harvard Business Review Press, ISBN: 978-1-62527-146-4.
Dyer, J., Gregersen, H. & Christensen, C.M. (2011), ''The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators'', Harvard Business Review Press, ISBN: 978-1-4221-3481-8.
Brown, T. (2009), ''Change By Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation'', Harper Business, ISBN: 978-0061766084.
Kelley, T. & Littman, J. (2001), ''The Art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO, America's Leading Desing Firm'', Doubleday, ISBN: 0-385-49984-1.
Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar och industricase delas ut under kursens gång.

Lärande och undervisning

Kursen fokuserar på att ge deltagaren kunskap och färdigheter att planera, genomföra och kritiskt utvärdera utvecklingsprojekt för innovation.
Via föreläsningar, övningar, självständigt arbete, aktivt deltagande i gemensamma övningar samt reflektion på erfarenheter och lärande skapar sig studenten en förståelse för Design Thinking som metodik och förhållningssätt för innovationsutveckling. Kursen fokuserar på probembaserat lärande, där deltagarnas aktiva deltagande och reflektioner, både i team och individuellt, är nyckeln till ett bra lärande. Deltagare genomför projektarbeten och uppgifter i team och delar sina erfarenheter och lärdomar via skriven dokumentation, grupparbeten och presentationer. Deltagare kommer också presentera och reflektera om sitt lärande individuellt.
Tekniker för kollegial utvärdering (peer review) och gruppcoaching (feedforward) används genom kursen för att säkerställa kritisk reflektion avseende såväl processer som resultat. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Rapporter 2.5 A-F
1915 Projekt 2.5 A-F
1925 Individuell designreflektion 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.