OM1534 Det vårdande och lärande mötet

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar kunskap om det vårdande och lärande mötet.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2021 vecka 39 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Omvårdnad
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Innehåll

Kommunikation i vårdande och lärande möten
Begrepp rörande kommunikation och lärande
Vårdpedagogik
Etiska teorier, begrepp och principer
Omvårdnadens värdegrund
Omvårdnadsfilosofi
Basal omvårdnad
Jämlik vård
Etisk reflektion

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• kunna beskriva kommunikationens betydelse i det vårdande och lärande mötet
• kunna problematisera olika begrepp rörande kommunikation och lärande
• kunna redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp
• kunna redogöra för omvårdnadens värdegrund som ett redskap i det vårdande och lärande mötet
Färdighet och förmåga

• kunna tillämpa verbal och icke verbal kommunikation i vårdande och lärande möten
• kunna tillämpa basal omvårdnad
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna reflektera över innebörden av jämlik vård
• kunna etiskt reflektera i förhållande till vårdande och lärande möten
• kunna etiskt reflektera kring användandet av sociala medier

Kurslitteratur och övriga läromedel

Birkler J. (Senaste upplagan). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. Stockholm: Liber.
Dahlborg-Lyckhage, E. (Red). (Senaste upplagan). Att bli sjuksköterska ? en introduktion till yrke och ämne. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, A. (senaste upplagan). Omvårdnad på akademisk grund. Stockholm: Natur & Kultur.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Leksell, J., & Lepp, M. (Red). (Senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Lepp, M., & Leksell, J. (Red.). (Senaste upplagan). Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.
Sandman, L. & Kjellström, S. (Senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. (Senaste upplagan). Psykologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Birkler J. (Senaste upplagan). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. Stockholm: Liber.
Dahlborg-Lyckhage, E. (Red). (Senaste upplagan). Att bli sjuksköterska ? en introduktion till yrke och ämne. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, A. (senaste upplagan). Omvårdnad på akademisk grund. Stockholm: Natur & Kultur.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (Senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Leksell, J., & Lepp, M. (Red). (Senaste upplagan). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.
Lepp, M., & Leksell, J. (Red.). (Senaste upplagan). Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Stockholm: Liber.
Sandman, L. & Kjellström, S. (Senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Wiklund Gustin, L. (Senaste upplagan). Psykologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av enskilt arbete och arbete i grupp. Lärarledda introduktions- och resursföreläsningar. Färdighetsträning vid Kliniskt Träningscentrum. Hospitering. Undervisningen sker delvis via webbaserad lärplattform.

Lärare

Examinator
 1. Markus Hjelm
Kursansvarig
 1. Amanda Larsson

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×