DV1583 Examensarbete i datavetenskap för högskoleingenjörer

Programkurs, 18 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Examensarbetskurs för högskoleingenjör och teknologie kandidat i samband med högskoleingenjörsexamen. Syftet med examensarbetet är att studenten integrerar, fördjupar och vidareutvecklar sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Detta inkluderar att självständigt identifiera ett problem och formulera relevanta forskningsfrågor i datavetenskap. Syftet är vidare att planera, utveckla, genomföra och presentera ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt arbete på teknologie kandidatnivå inom området datavetenskap. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär och ska innefatta litteraturstudier, utvecklingsarbete och rapportskrivning. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av arbetet samt kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 22
  • Nivå: G2E
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att studenten har avklarat 60 hp, varav minst 30 hp inom datavetenskap. De övriga 30 hp kan, förutom datavetenskap, även vara inom matematik, programvaruteknik, och elektroteknik. Dessutom måste studenten ha genomgått en kurs i forskningsmetodik om minst 6 hp.

Innehåll

Kursen innehåller fyra moment:
1. Förstudie och planering
2. Genomförande
a. Forskningsarbete/utvecklingsarbete
b. Handledning
c. Skriftlig redovisning
3. Muntlig redovisning och försvar
4. Opposition
a. Skriftlig opposition
b. Muntlig opposition
Förstudie och planering omfattar framtagande av en projektplan (Projektförslag) vilken inkluderar en tidplan för projektet. I forskningsfasen (Genomförande) genomförs projektet och dokumenteras i den akademiska rapporten (Uppsats) enligt tidplanen. Vid den muntliga redovisningen får studenten försvara sitt examensarbete. Varje student ska även opponera på ett annat examensarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Visa kunskap inom huvudämnets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
• Visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.
Färdighet och förmåga
• Visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar.
• Visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra ett forsknings- och utvecklingsarbete inom givna ramar och med givna resurser.
• Visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt modellera, simulera, förutsäga och utvärdera processer med utgångspunkt i relevant information.
• Visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar.
• Visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
• Visa förmåga till lagarbete och i samverkan i grupper med olika sammansättning.
• Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbetet.
• Visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.
• Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Tillhandahålls av institutionen: Anvisningar för examensarbeten inom datavetenskap. Övrig kurslitteratur väljs individuellt av studenten i samråd med handledare med hänsyn till examensarbetets karaktär. Kurslitteraturen är inte obligatorisk men dessa böcker rekommenderas:
Referenslitteratur
1. Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science and Information Systems; 2nd Edition Författare: Mikael Berndtsson et al. Förlag: Springer Utgiven: 2007, Antal sidor: 162 ISBN-13: 978-1848000087
2. Att skriva en bra uppsats, Upplaga 2 Författare: Peter Stray Jørgensen och Lotte Rienecker Utgivningsår: 2008 Antal sidor: 416 ISBN: 9789147087679
3. Svenska språkrådet: Skrivregler Förlag: Liber AB Utgivningsår: 2008 ISBN: 9789147903870
4. How to write a thesis, Upplaga 3 Författare: Rowena Murray Utgiviningsår: 2011 Antal sidor: 384 ISBN: 9780335244287
5. How to research Författare: Blaxter L., C. Hughes, M. Tight, Förlag: Open University Press Utgivningsår: 2007 Antal sidor: 287 sidor ISBN-10: 033521746X ISBN-13: 9780335217465
6. This is not an article. Just some food for thought on how to write one. Sørensen, C.Proceedings of the 17th information systems research seminar in Scandinavia. Quality by diversity in information systems research. Part 1.ed. P. Kerola; A. Juustila; J. Järvinen. Oulu :University of Oulu, 1994. p. 46-59
7. Experimental Design: From User Studies to Psychophysics Författare: Douglas Cunningham och Christian Wallraven Förlag: AK Peters/CRC Press Utgivningsår: 2011 Antal sidor: 408 ISBN-10: 1568814682 ISBN-13: 978-1568814681
8. Länkar till referenslitteratur via internet kommer också att tillhandahållas vid kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Tillhandahålls av institutionen: Anvisningar för examensarbeten inom datavetenskap. Övrig kurslitteratur väljs individuellt av studenten i samråd med handledare med hänsyn till examensarbetets karaktär. Kurslitteraturen är inte obligatorisk men dessa böcker rekommenderas:
Referenslitteratur
1. Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science and Information Systems; 2nd Edition Författare: Mikael Berndtsson et al. Förlag: Springer Utgiven: 2007, Antal sidor: 162 ISBN-13: 978-1848000087
2. Att skriva en bra uppsats, Upplaga 2 Författare: Peter Stray Jørgensen och Lotte Rienecker Utgivningsår: 2008 Antal sidor: 416 ISBN: 9789147087679
3. Svenska språkrådet: Skrivregler Förlag: Liber AB Utgivningsår: 2008 ISBN: 9789147903870
4. How to write a thesis, Upplaga 3 Författare: Rowena Murray Utgiviningsår: 2011 Antal sidor: 384 ISBN: 9780335244287
5. How to research Författare: Blaxter L., C. Hughes, M. Tight, Förlag: Open University Press Utgivningsår: 2007 Antal sidor: 287 sidor ISBN-10: 033521746X ISBN-13: 9780335217465
6. This is not an article. Just some food for thought on how to write one. Sørensen, C.Proceedings of the 17th information systems research seminar in Scandinavia. Quality by diversity in information systems research. Part 1.ed. P. Kerola; A. Juustila; J. Järvinen. Oulu :University of Oulu, 1994. p. 46-59
7. Experimental Design: From User Studies to Psychophysics Författare: Douglas Cunningham och Christian Wallraven Förlag: AK Peters/CRC Press Utgivningsår: 2011 Antal sidor: 408 ISBN-10: 1568814682 ISBN-13: 978-1568814681
8. Länkar till referenslitteratur via internet kommer också att tillhandahållas vid kursstart.

Lärande och undervisning

Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det skall genomföras enskilt eller i grupp om två personer. Om arbetet gjorts i grupp skall det framgå vad var och en bidragit med. Studenten ansvarar för att självständigt med stöd av utsedd handledningsresurs planera och genomföra de olika kursmomenten. Studenten är ansvarig för att examensarbetet slutförs inom givna tidsramar och med givna handledningsresurser och håller tillräckligt hög kvalitet.
Varje student vägleds av en akademisk handledare vid högskolan. Utöver den akademiska handledaren är det även möjligt för en student att ha en extern handledare från exempelvis näringslivet eller ett annat lärosäte.
Kursen inleds med introduktionsseminarier. Den resterande tiden består av självständigt arbete i form av planering, utförande och redovisning av ett examensarbete samt en opposition mot ett annat examensarbete. Under arbetet ska studenten underhålla en e-portfolio på kursens lärplattform där denne regelbundet informerar om examensarbetets status och progress.
Den slutgiltiga, reviderade, akademiska rapporten betygssätts av examinator efter muntlig presentation. Examinator betygsätter den akademiska rapporten baserat på sin egen bedömning samt beaktande av resultatet från den kollegiala fackgranskningen. Även projektplanen bedöms av examinator med stöd av den kollegiala fackgranskningen.
Presentationen och försvaret bör genomföras först efter det att (i) det finns en godkänd projektplan och (ii) den akademiska handledaren har meddelat examinator skriftligen att det akademiska arbetet är tillräckligt i sin nuvarande form för att presenteras och försvaras. Handledarens bedömning innebär inte att den akademiska rapporten kommer att bedömas som godkänd utan betygsättande bedömning görs av examinator efter genomförd presentation och försvar av den akademiska rapporten.
Projektplanen, den muntliga presentationen och försvaret, den muntliga och skriftliga oppositionen och den akademiska rapporten ska följa de anvisningar och mallar som ingår i Instructions for Degree Projects som tillhandahålls av fakulteten för datavetenskaper.
Kursen är en campus-kurs. Studenten förutsatts finnas tillgänglig för handledning. Det är studentens ansvar att hushålla med handledningsresursen. Studenten har inte rätt till handledning utanför terminstid.
Student som under kurstiden inte blir klar i tid med ett påbörjat självständigt arbete kan få fortsatt handledning endast i begränsad omfattning. Dock har studenten alltid rätt att få sitt självständiga arbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle.
Begränsningar med avseende på tid för genomförande:
- En student har tre chanser inom en tolvmånadersperiod på sig att presentera ett slutfört arbete i enlighet med de schemalagda presentationerna (räknat från datum för förstagångsregistrering på kursen). Om studenten
inte lyckas med detta underkänns arbetet och därmed också kursen.
- Om en student underkänns på kursen kan studenten omregistrera sig på kursen en gång. Det vill säga, en student har två separata chanser att slutföra kursen, och tillåts byta handledare och ämne (inom samma kurs) mellan tillfällena.
- Studenten kan totalt påkalla handledning under de 18 första månaderna från det tillfälle studenten är förstagångsregistrerad på kursen. Efter denna tid är institutionen inte förpliktigad att tillhandahålla fortsatt handledning. Undervisningen bedrivs på svenska/engelska.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×