MA1446 Diskret matematik

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge en introduktion till matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik. Den diskreta matematiken utgör en viktig bas för studier inom datavetenskap och många digitala tillämpningsområden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgångna kurser Matematik, grundkurs, 4 hp alternativt Matematisk problemlösning, 4 hp och Linjär algebra 1, 6 hp eller motsvarande.

Innehåll

 • Elementär talteori
 • Aritmetik och modulär aritmetik
 • Relationer och funktioner
 • Rekursion och induktion
 • Matematisk logik och bevisteknik
 • Kombinatorik
 • Gruppteori
 • Introduktion till ringar och kroppar
 • Felrättande koder
 • Introduktion till matematisk kryptering
 • Grafteori
 • Nätverk och matchning
 • Problemlösning

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • kunna grundläggande talteoretiska begrepp och definitioner
 • kunna begreppen relation och funktion
 • kunna grundläggande begrepp inom sats- och predikatlogik
 • kunna grundläggande begrepp för grupper, ringar och kroppar
 • kunnagrundläggande metoder och principer inom kombinatorik
 • kunna grafteorins begreppsapparat samt känna till några centrala grafproblem
 • kunna grundläggande begrepp inom koder och krypto.


Färdighet och förmåga
 • kunna tillämpa grundläggande begrepp inom diskret matematik
 • kunna formulera och lösa problem med modulär aritmetik
 • kunna formulera och tolka påståenden inom sats- respektive predikatlogik
 • kunna genomföra induktionsbevis och lösa problem som bygger på rekursion
 • kunna formulera och lösa kombinatoriska problem
 • kunna använda grafteori som verktyg vid modellering
 • kunna konstruera enklare felrättande koder respektive krypton.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson K. och Gavel H. (2013). Diskret matematik och diskreta modeller. Andra upplagan. Studentlitteratur. ISBN: 9789144089997 samt Eriksson K. och Gavel H. (2003). Diskret matematik, fördjupning. Studentlitteratur. ISBN: 9789144028781

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson K. och Gavel H. (2013). Diskret matematik och diskreta modeller. Andra upplagan. Studentlitteratur. ISBN: 9789144089997 samt Eriksson K. och Gavel H. (2003). Diskret matematik, fördjupning. Studentlitteratur. ISBN: 9789144028781

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar som ges i sal. Kursen förutsätter att den studerande självständigt tar till sig kursmaterial och löser övningsuppgifter.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Tentamen 6 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×