DV1592 Digital undersökningsteknik och digitala bevis

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Mer och mer information hanteras av IT-system, information som kan vara både känslig och hemlig. Obehöriga användare som gör intrång i IT-system lämnar spår efter sig, oavsett om det är personer, virus eller annan skadlig programvara. För säkerhetsadministratörer och polis är det viktigt att hitta och säkra dessa spår som ett led i bevisföringen och för att i framtiden kunna skydda information. I kursen lär sig studenten vilka spår olika program lämnar efter sig och var någonstans i datorn eller i nätverket dessa spår kan hittas. Studenten lär sig också hur man praktiskt skyddar system för att försvåra eller omöjliggöra att obehöriga kan plocka ut information från en dator.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
  • Studietid: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i Nätverkssäkerhet 2, 4 hp eller Tillämpad nätverkssäkerhet 7,5 hp.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
• Historik och terminologi som ger förståelse för ”Computer Forensics”.
• Genomgång av olika typer av datorsystem/enheter/operativsystem och lagring av användarens filer, information och beteende.
• Teknik och metodik för att säkerställa spår (bevissäkring), både på körande system (”live system”) och avstängda system genom tillverkning av giltiga digitala kopior av system samt nätverkstrafik.
• Analysmetoder för att sammanställa och dokumentera, t.ex. dataintrång.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• redogöra för problematiken kring återskapande av data i olika operativsystem.
• redogöra i detalj för hur spårning på nätverk fungerar.
• förklara vilka skyddsåtgärder som behöver genomföras på en dator/enhet för att bevara digitala spår.
Färdighet och förmåga

• bevissäkra en enhet genom att tillverka säkra digitala kopior.
• analysera insamlad data och nätverkstrafik samt sammanställa lämpliga och opartiska rapporter för olika typer av uppdragsgivare.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• identifiera och verkställa lämpliga metoder och tekniker för inhämta, utforska, skapa och värdera underlag och digitala bevis.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Digital Archaeology: The Art and Science of Digital Forensics, Michael W. Graves, Addison-Wesley Professional, ISBN: 9780132853774

Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet Författare: Eoghan Casey Förlag: Academic Press Upplaga 3 ISBN13: 9780123742681

Material från institutionen

Online-material

Referenslitteratur
Brott och digitala bevis : en handledning Författare: Stefan Kronqvist Förlag: Norstedts juridik AB Upplaga 3 ISBN13: 9789139016021

Kurslitteratur och övriga läromedel

Digital Archaeology: The Art and Science of Digital Forensics, Michael W. Graves, Addison-Wesley Professional, ISBN: 9780132853774

Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet Författare: Eoghan Casey Förlag: Academic Press Upplaga 3 ISBN13: 9780123742681

Material från institutionen

Online-material

Referenslitteratur
Brott och digitala bevis : en handledning Författare: Stefan Kronqvist Förlag: Norstedts juridik AB Upplaga 3 ISBN13: 9789139016021

Lärande och undervisning

Föreläsningar och laborationer introducerar viktiga begrepp, och förståelse. Laborationer med inkluderade frågor/övningar underlättar för kursdeltagarna att inhämta kunskap. I laborationerna och inlämningsuppgift övas analytiskt tänkande då kursdeltagaren utifrån resultaten ska dra slutsatser för vad de betyder.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1905 Laboration 2 G-U
1915 Inlämningsuppgift 1 A-F
1925 Salstentamen 3 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×