FM1485 Naturresurser och landskap

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syfte är att introducera grundläggande kunskaper om naturresurser, samt ge en förståelse för hur människan använt landskapet över tiden och hur planering av landskapet påverkar denna utveckling. Vidare är syftet att introducera och tillämpa metoder för kunskapsinsamling i en planeringsprocess, samt reflektera kring konsekvenser av förändringsförslag utifrån olika landskapssyner.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarade kurser Introduktion till Fysisk planering, 15 hp, Rum 1, 7,5 hp samt Vetenskapsteorins grunder, 7,5 hp.

Innehåll

Kursen består av en teoridel, en del med övningar och seminarier och en projektdel.
Teoridelen ger grundläggande kunskaper om landskapets biofysiska delar och hur dessa påverkar och påverkas av fysisk planering. Vidare ges grundläggande kunskaper om människans användning av landskapet och olika styrmedel av vikt för den fysiska planeringen. Häri ingår följande moment:
A/ Sveriges berggrundsgeologi, viktigare bergarter, landskapets storformer. Inlandsisens påverkan på landskapet, liksom recenta processer, och deras påverkan på landformer och jordarter, samt geotekniska egenskaper kopplade till jordart.
B/ Grundläggande väderlekslära och klimatologi. Klimatvariabilitet och extremväder. Klimatmodeller och scenarier för framtida klimat.
C/ Vegetation och vegetationsutveckling i Norden. Jordmåner och vegetation. Grundläggande ekologi.
D) Människans användning av landskapet historiskt och idag och hur detta påverkar synen på landskapet.
Under övningar och seminarier fördjupas ovanstående kunskap, till exempel genom fältstudier, och
denna del bidrar också med underlag för genomförandet av projektdelen.
Projektdelen omfattar en planeringsrelaterad utredning där erhållna kunskaper om landskapets förutsättningar, möjligheter och begränsningar, inklusive recenta processer, tillämpas.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• kunna översiktligt redogöra för landskapets geologiska utveckling, landformer och jordarter
• kunna översiktligt redogöra för huvuddragen vad gäller svenska klimatförhållanden liksom för effekter orsakade av klimatförändringar
• kunna översiktligt redogöra för grundläggande ekologiska begrepp och principer samt för viktigare svenska biom och vegetationstyper
• kunna översiktligt redogöra för hur människan på olika vis utnyttjat landskapet samt resonera kring hur värderingen av landskap påverkas av olika landskapssyner
Färdighet och förmåga

• kunna göra översiktliga bedömningar av ett områdes ändamålsenliga användning
• kunna lokalisera och utnyttja källor till landskapsinformation
• genomföra en landskapsanalys samt muntligt föredra denna
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• på en elementär nivå kunna betrakta ett landskap och tolka och värdera dess innehåll, utveckling och förutsättningar
• kunna värdera olika alternativa användningar av ett landskap och argumentera för valda intresseavvägningar
• kunna förhålla sig till olika synsätt på landskap, landskapsutnyttjande och planering

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ange alltid ISBN eller skriv senaste upplagan
Cserhalmi, N.: Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap, Stockholm: Sveriges hembygdsförbund 1998. 175 s.
Utdelat material tillkommer

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ange alltid ISBN eller skriv senaste upplagan
Cserhalmi, N.: Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap, Stockholm: Sveriges hembygdsförbund 1998. 175 s.
Utdelat material tillkommer

Lärande och undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, övningar, seminarier, fältstudier och projekt.

Lärare

Examinator
 1. Christer Persson
Kursansvarig
 1. Christer Persson

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×