FM1482 Översiktlig planering och detaljplanering

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge en helhetsbild av den kommunala planeringen, kopplad till PBL, inklusive genomförandeprocesser och kommunal organisation. I kursen tränas att analysera och gestalta ett stadsområde med bostäder och andra funktioner. I den kursdel som fokuserar på detaljplanering framställs formella handlingar, både de skrivna delarna och en digital plankarta.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Fysisk planering
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 och 1a2 eller Matematik C och Samhällskunskap A.

Innehåll

Studenten får en grundläggande introduktion i samhällets reglering av användning av mark och vatten samt kunskap om beprövad praktisk verksamhet inom områdena översiktlig planering, detaljplanering och kommunal organisation.
Kursen ger en introduktion till Plan- och bygglagen och angränsande relevant lagstiftning, till exempel Miljöbalken.
Översiktlig planering studeras som ett strategiskt instrument för planläggning av mark och vatten för kommunen/regionen med avseende på främst kommuntäckande översiktsplaner, fördjupningar och tillägg. Planprocessens formella organisation, från stat till kommun, och den översiktliga planeringens innehåll, inklusive miljöbedömning introduceras.
Förslag till detaljplan utarbetas med analys och gestaltning av ett utbyggnadsområde med bostäder. Detaljplanens rättsverkningar och byggnadsnämndens uppgifter studeras.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• redogöra för översiktsplanens innehåll och form
• redogöra för och tillämpa grundläggande kunskaper om detaljplaneinstrumentets innehåll, process och rättsverkan
• översiktligt redogöra för de lagrum som reglerar planering och plangenomförande
Färdighet och förmåga
• presentera relevant information för den översiktliga planeringen både muntligen och skriftligen
• visa grundläggande kunskaper om digitala och professionella metoder för framställning av formella planhandlingar samt muntligt kunna presentera ett planförslag
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• självständigt värdera och välja ett representativt faktaunderlag till en översiktsplan respektive en detaljplan
• redogöra för och argumentera för de val som gjorts under arbetsprocessen
• kritiskt reflektera och föra dialog kring egna och andras förslag

Kurslitteratur och övriga läromedel

Mattson, N. & Hagander, C-G. (senaste upplagan). PBL: En handbok om PBL och samhällsbyggande. Svensk byggtjänst
Utdelat material tillkommer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Mattson, N. & Hagander, C-G. (senaste upplagan). PBL: En handbok om PBL och samhällsbyggande. Svensk byggtjänst
Utdelat material tillkommer.

Lärande och undervisning

Föreläsningar, delgenomgångar och handledning av projektdelen.

Lärare

Examinator
 1. Patric Karlsson
Kursansvarig
 1. Patric Karlsson

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×