PA1449 Avancerat programvaruprojekt i grupp

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att binda ihop tidigare kunskaper inom ramen för ett stort grupprojekt där en omfattande programvara skall utvecklas. Kursen är upplagd för att, så nära det är möjligt, efterlikna ett projekt som det normalt kan bedrivas ute i industrin.
Att utveckla programvara ställer stora krav på tekniskt kunnande. Det krävs att vara duktig programmerare, att förstå design av större programvaror, och att ha kunskap om tredjeparts programvaror och att integrera dessa med egen programvara.
Programvaruutveckling innebär att tillämpa systematiska, disciplinerade och mätbara metoder för utvecklande, användande och underhåll av programvara. I denna kurs praktiserar studenten metoder som understödjer detta ingenjörsmässiga arbetssätt. Programvaruutveckling i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, samarbetsförmåga och muntlig såsom skriftlig kommunikation med medarbetare, kunder och andra intressenter. Sammantaget utvecklar studenten sina förmågor inom programutveckling för att vara väl förberedd inför en yrkesverksamhet inom programutvecklingsindustrin, alternativt en akademisk karriär.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 22
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat 90 högskolepoäng i ämnet datavetenskap och/eller i ämnet programvaruteknik inklusive kursen Programvaruprojekt
  i grupp, 15 högskolepoäng.

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
• Storskalig programvaruutveckling: förstudiearbete, design och analys, prototyping, arkitektur, konstruktion, kvalitetssäkring, test och leverans
• Planering, organisation och uppföljning av programvaruprojekt i grupp: åtagandekultur, projektorganisation, delprojekt, olika roller i projekt
• Utvecklingsmodeller, kvalitetssäkring, projektplanering och uppföljning
• Testplanering och rapportering, leveransplanering, konfigurationshantering och dokumentation
• Analys och reflektion av individens och gruppens arbete: rapportskrivning

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna visa goda tekniska kunskaper i programutveckling genom att självständigt i detalj redogöra för en färdig programvaruprodukt och dess ingående komponenter
 • kunna visa en förståelse för ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt som bygger på åtagandekultur, gällande såväl gruppen som helhet såsom individen i gruppen
 • kunna redogöra för innebörden och vikten av kvalitetssäkring och leveranssäkring vid programutveckling
 • kunna visa erfarenhet av några av de organisations- och kommunikationsproblem som normalt uppstår vid programutveckling i grupp
 • ha etablerat en förståelse för ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt som bygger på åtagandekultur, gällande såväl gruppen som helhet såsom individen i gruppen.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • inom ramen för programutveckling i grupp, kunna visa skicklighet och färdighet för rollen som yrkesverksam inom industri och näringsliv
 • kunna redogöra för hur en programvara utvecklas i grupp genom att aktivt delta i planerandet, organiserandet och genomförandet av ett sådant projekt
 • genom praktiskt arbete erhållit insyn i innebörden och vikten av kvalitetssäkring och leveranssäkring vid programutveckling
 • kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • kunna självständigt identifiera, formulera givna tidsramar
 • kunna muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • kunna ur ett programvarutekniskt perspektiv göra bedömningar med hänsyn till relevanta tekniska lösningar, utvecklingsmetodologi och modeller för kvalitetssäkring
 • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • självständigt kunna söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation som är relevant för en problemställning inom huvudområdet programvaruteknik
 • självständigt kunna identifiera, formulera och lösa problem inom huvudområdet programvaruteknik
 • självständigt kunna planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera och ha dialog med olika grupper
 • förmåga att anpassa sig till nya situationer
 • förmåga att generera nya ideér (kreativitet)
 • förmåga att kunna ta beslut och förstå konsekvenser av olika beslut.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
1. Software Engineering, 9th edition. Författare: Ian Sommerville. Förlag: Addison-Wesley, senaste upplagan.

Referenslitteratur:

1. Projects in Computing and Information Systems. A Student's Guide, 2nd revised edition. Författare: Christian Dawson. Förlag: Pearson Edu Ltd. Utgiven: 2009, antal sidor: 304. ISBN-10: 0273721313. ISBN-13: 978-0273721314.

2. Scrum and XP from the Trenches. Författare: Henrik Kniberg. Utgiven: 2007. ISBN-10: 1430322640. ISBN-13: 9781430322641.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur:
1. Software Engineering, 9th edition. Författare: Ian Sommerville. Förlag: Addison-Wesley, senaste upplagan.

Referenslitteratur:

1. Projects in Computing and Information Systems. A Student's Guide, 2nd revised edition. Författare: Christian Dawson. Förlag: Pearson Edu Ltd. Utgiven: 2009, antal sidor: 304. ISBN-10: 0273721313. ISBN-13: 978-0273721314.

2. Scrum and XP from the Trenches. Författare: Henrik Kniberg. Utgiven: 2007. ISBN-10: 1430322640. ISBN-13: 9781430322641.

Lärande och undervisning

Genomförandet av projekten sker normalt i grupperav 8-12 personer. Projektuppgifterna är obligatoriska och ska lösas som grupparbete till en fast budget och inom givna tidsramar.
Kunden är beställare av hela projektet. Studenterna åtar sig att utföra uppdraget från kunden. Kunden kan ha mer eller mindre bestämd uppfattning om uppdraget och vad det innebär. Kunden kan ställa krav på vilken teknik som skall användas. Studenterna föreslår kunden en lösning baserat på kundens önskemål. Via diskussioner, kravspecifikationer och kontrakt kommer kunden och studenterna överens om den slutliga omfattningen på uppdraget. Studenterna organiserar sig själva i projektgrupperna och sköter själva sin planering.
Under denna process kommer de i kontakt med flera av de aspekter av programutveckling som kursen poängterar. Varje projektgrupp har en handledare, Head of Department (HoD), som fungerar som chef över projektgruppen. Projektgruppen rapporterar till HoD och stämmer veckovis av sin progress mot uppsatta mål. Om problem uppstår skall projektgruppen försöka lösa dem med hjälp av sin HoD.
Parallellt med projektarbetet sker undervisning, i begränsad omfattning, med föreläsningar, seminarier, handledning och rapportskrivande. Föreläsningar presenterar teorier och bidrar till den teoretiska förståelsen. Vid seminarier och handledning diskuteras olika aspekter av projektet och dess genomförande. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1705 Projekt 13 G-U
1715 Rapport:Individuell reflektion 1 2 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.