MT1444 Lean Produktion

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för relationerna mellan filosofi, principerna och verktygen i Lean produktion.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 03 till 2024 vecka 12
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

• Bakomliggande filosofi, strategier och principer för Lean produktion
• Stabila processer
• Ständiga förbättringar och standardiserat arbetssätt
• Visuell styrning och 5S
• Ställtidsreduktion
• Dragande produktionssystem och Kanban
• Utjämnad produktion
• Kontinuerliga flöden
• Värdeflöden
• Hoshin planering och Jidoka

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de grundläggande strategierna och principerna för Lean produktion
 • redogöra för syftet med ställtidsreduktion samt kunna beskriva metodiken för ställtidsreduktion
 • redogöra för syftet med verktygen 5S och standardiserat arbetssätt och kunna beskriva metodiken för dessa verktyg
 • redogöra för verktyget visuell styrning
 • jämföra dragande och tryckande produktionssystem
 • utföra en värdeflödesanalys i ett produktionsavsnitt i ett företag
 • redogöra för betydelsen av ständiga förbättringar i ett Leanföretag
 • tillämpa PDCA-metoden vid ständiga förbättringar
 • beskriva krav och metoder för implementering av Lean produktion

Kurslitteratur och övriga läromedel

Liker, Jefferey K. (2009). The Toyota Way. Upplaga 1. Liber AB, Malmö.
ISBN: 978-91-47-08902 -4.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Liker, Jefferey K. (2009). The Toyota Way. Upplaga 1. Liber AB, Malmö.
ISBN: 978-91-47-08902 -4.

Lärande och undervisning

Kurslitteraturen studeras enskilt och tillämpas sedan i ett antal uppgifter som lämnas in individuellt. Handledaren i kursen går sedan igenom inlämnade uppgifter och lämnar kommentarer till dessa.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och projekt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Inlämningsuppgift 1 1.5 G-U
1320 Inlämningsuppgift 2 1.5 G-U
1330 Inlämningsuppgift 3 1.5 G-U
1340 Inlämningsuppgift 4 1.5 G-U
1350 Examination 1.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×