KM1423 Mikrobiologi, farmakologi och näringslära

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar kunskap om mikrobiologi, farmakologi och näringslära.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2022 vecka 08 till 2022 vecka 12
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Medicin
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är genomgångna: Grundläggande anatomi och fysiologi, 7,5hp; Anatomi och fysiologi, fördjupning, 7,5hp.

Innehåll

Vårdhygien
Lagar författningar och riktlinjer
Smitta och smittspridning
Vaccination
Bakterier, virus och mikroorganismer
Allvarliga systemiska tillstånd
Födoämnesintolerans
Allergi och överkänslighet
Makro-och mikronäringsämnen
Farmakokinetik och farmakodynamik
Farmaceutiska beredningsformer och administreringssätt
Läkemedelsrelaterade problem
Läkemedelsberäkning
Vårdteknik

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• kunna redogöra för lagar, författningar och riktlinjer relevanta för vårdhygien och smittspridning
• kunna redogöra för smitta och smittspridning
• kunna redogöra för bakteriers, virus och mikroorganismers betydelse för normalflora och immunförsvar
• kunna identifiera och beskriva symtom och tecken på allvarliga systemiska tillstånd
• kunna redogöra för födoämnesintolerans
• kunna redogöra för allergi och överkänslighet
• kunna redogöra för makro-och mikronäringsämnens betydelse och funktion
• kunna redogöra för farmakokinetik och farmakodynamik
• kunna redogöra för farmaceutiska beredningsformer och administreringssätt
• kunna redogöra för läkemedelsrelaterade problem
• kunna redogöra för innehållet i lagar, författningar och riktlinjer som styr läkemedelshantering i hälso-och sjukvården
Färdighet och förmåga

• kunna utföra läkemedelsberäkning
• kunna tillämpa vårdhygieniska principer och riktlinjer
• kunna utföra vårdtekniska moment relevanta för kursens innehåll genomförda i överrensstämmelse med gällande föreskrifter
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna bedöma ordinationers rimlighet
• kunna reflektera över betydelsen av vaccination

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bjuväng, A., Kjellberg, M., Rehle, H. & Åkesson, U. (senaste upplagan). Klinisk kemi och klinisk fysiologi: Analyser och undersökningar. Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund: Studentlitteratur.
Braun, C. M. & Andersson, C. (senaste upplagan). Patofysiologi - om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Donnerdal, L. (senaste upplagan). Vätskebalans genom omvårdnadsplan. Lund: Studentlitteratur.
Ericson, E., & Ericson, T. (senaste upplagan). Klinisk mikrobiologi. Infektioner, immunologi, vårdhygien. Stockholm: Liber.
Hagren, B. (senaste upplagan). Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter. Lund: Studentlitteratur.
Haug, E., Bjålie, J.G., Sand, O. & Sjaastad, Ø. V. (senaste upplagan). Människokroppen. Fysiologi och Anatomi. Stockholm: Liber.
Henriksson, O. (senaste upplagan). Värt att veta om vätskebalans: Lärobok om vatten-, elektrolyt ? och syra-basbalans. Lund: Studentlitteratur.
Olse, LA & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplagan). Säker läkemedelberäkning. Stockholm: Natur & Kultur.
Studentlitteratur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1: principer och tillämpningar. Stockholm: Natur & Kultur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1I: sjukdomar och behandling. Stockholm: Natur & Kultur.
Skolin, I. (senate upplagan). Näringslära för sjuksköterskor- teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Socialstyrelsen. (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen.
Sveriges regioner och kommuner. Vårdhandboken. www.vardhandboken.se
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bjuväng, A., Kjellberg, M., Rehle, H. & Åkesson, U. (senaste upplagan). Klinisk kemi och klinisk fysiologi: Analyser och undersökningar. Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund: Studentlitteratur.
Braun, C. M. & Andersson, C. (senaste upplagan). Patofysiologi - om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Donnerdal, L. (senaste upplagan). Vätskebalans genom omvårdnadsplan. Lund: Studentlitteratur.
Ericson, E., & Ericson, T. (senaste upplagan). Klinisk mikrobiologi. Infektioner, immunologi, vårdhygien. Stockholm: Liber.
Hagren, B. (senaste upplagan). Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter. Lund: Studentlitteratur.
Haug, E., Bjålie, J.G., Sand, O. & Sjaastad, Ø. V. (senaste upplagan). Människokroppen. Fysiologi och Anatomi. Stockholm: Liber.
Henriksson, O. (senaste upplagan). Värt att veta om vätskebalans: Lärobok om vatten-, elektrolyt ? och syra-basbalans. Lund: Studentlitteratur.
Olse, LA & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplagan). Säker läkemedelberäkning. Stockholm: Natur & Kultur.
Studentlitteratur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1: principer och tillämpningar. Stockholm: Natur & Kultur.
Simonsen, T., Aarbakke, J., Hasselström, J. (senaste upplagan). Illustrerad farmakologi 1I: sjukdomar och behandling. Stockholm: Natur & Kultur.
Skolin, I. (senate upplagan). Näringslära för sjuksköterskor- teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Socialstyrelsen. (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen.
Sveriges regioner och kommuner. Vårdhandboken. www.vardhandboken.se
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av individuellt lärande och lärande i grupp, föreläsningar samt färdighetsträning vid kliniskt träningscentrum. Lärandet organiseras utifrån digital lärplattform.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×