PA2552 Mjukvarutestning

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Testning är en central aktivitet i mjukvaruutveckling, men det är ofta en utmaning att utföra testning av programvara på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Målen för kursen är att få deltagarna att inse hur testning kan förbättra programvarans kvalitet om den effektivt integreras i mjukvaruutvecklingsprocesserna, förstå hur detta kan åstadkommas med hjälp av både etablerade och nya tekniker inom mjukvarutestning, och få praktisk erfarenhet av verktyg som stödjer och automatiserar dessa tekniker.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2020 vecka 04 till 2020 vecka 13
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarade kurser omfattande minst 120 hp varav minst 90 hp vara inom följande områden: Programvaruteknik, Datavetenskap, eller Datalogi. Minst 30 hp ska vara inom ett eller flera av följande områden: Programmering, Objektorienterad systemutveckling, Programvarudesign, Datastrukturer och algoritmer, Databasteknik, Datakommunikation, Realtidssystem, Operativsystem. Dessutom krävs avklarad kurs på minst 7.5 hp inom Grundläggande Programvaruteknik (Software Engineering) eller Programvaruutvecklingsprojekt i grupp.

Innehåll

Kursen är organiserad i 5 teman:
1. Grunderna i mjukvarutestning
2. Stöd för mjukvaruutveckling
3. Utvärdering av affärskvalitet
4. Stöd för kontinuerlig programvaruteknik
5. Utvärdering av tekniska kvaliteter
I tema 1 införs värdet, syfte, och grundläggande principer av mjukvarutestning. Teman 2 till 5 behandlar testtekniker i fyra olika sammanhang som kännetecknas av den typ av egenskaper som utvärderas och hur testningen stödjer mjukvaruutvecklingsprocessen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna förklara värdet och roller av testning inom programvaruteknik,
• kunna beskriva lämpliga testtekniker som baseras på de egenskaper som skall utvärderas och testkontext i mjukvaruutvecklingsprocessen.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna tillämpa åtminstone två olika testtekniker och tolka resultaten från dessa tekniker,
• kunna identifiera och använda lämpliga testverktyg.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna tillämpa åtminstone två olika testtekniker och tolka resultaten från dessa tekniker,
• kunna identifiera och använda lämpliga testverktyg.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Introduction to Software Testing (Second Edition)
Författare: Paul Ammann and Jeff Offutt
Förlag: Cambridge University Press, 2017
ISBN (hardback): 978-1-107-17201-2

Testing in Scrum
Författare: Tilo Linz
Förlag: Rocky Nook, 2014
ISBN (paperback): 978-1-937538-39-2

En sammanställning av videoföreläsningar och relevanta forskningsartiklar tillhandahålls på kursens lärplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Introduction to Software Testing (Second Edition)
Författare: Paul Ammann and Jeff Offutt
Förlag: Cambridge University Press, 2017
ISBN (hardback): 978-1-107-17201-2

Testing in Scrum
Författare: Tilo Linz
Förlag: Rocky Nook, 2014
ISBN (paperback): 978-1-937538-39-2

En sammanställning av videoföreläsningar och relevanta forskningsartiklar tillhandahålls på kursens lärplattform.

Lärande och undervisning

Kursen använder en "flippat klassrum" ansats på lärande och undervisning. Lektionsmaterial tillhandahålls på nätet såsom videoföreläsningar, intervjuer, forskningsartiklar mm, medan lektioner på campus fokuserar på fördjupade diskussioner om nyckelbegrepp och tillämpningen av testtekniker. En kort formativ bedömning ger feedback på studentens förståelse för varje tema (inlämningsuppgifter).
Som en summativ bedömning (projekt) ska studenterna arbeta i små grupper för att tillämpa åtminstone två av de testtekniker som tas upp under kursen på ett verkligt mjukvarusystem, identifiera och använda lämpliga verktyg, tolka resultaten och reflektera över nyttan, antaganden och begränsningar med teknikerna som används.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
 1. Emil Alégroth
Kursansvarig
 1. Emil Alégroth

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Inlämningsuppgifter 2.5 G-U
1720 Projektuppgift 5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.