IY1419 Industriell marknadsföring - teori och praktik

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och metoder för industriell marknadsföring och dess koppling till strategi för olika typer av produkter och tjänster för olika typer av marknader.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 12
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Mikroekonomi och strategi 6 hp.

Innehåll

Kursen behandlar grunderna inom marknadsföring och marknader. Efter genomgång kurs skall studenterna kunna designa och implementera relevanta strategier för ett företag bereoende på typ av produkt eller tjänst som skall marknadsföras och typ av marknad.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna förstå skillnaden mellan, och förstå de övergripande teorierna om, produkt- och tjänstemarknadsföring
 • kunna förstå skillnaden mellan, och förstå de övergripande teorierna om, konsument och industriell marknadsföring
 • kunna förstå marknadssegmentering samt marknadspositionering och deras koppling till företagets övergripande strategi
 • kunna förstå hur marknadsstruktur påverkar ett företags marknadsföring
 • förstå skillnaden mellan antagen och verkliga preferenser


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna genomföra en nulägesanalys av ett företagsmarknadspositionering
 • kunna segmentera en marknad utifrån relevanta teorier och modeller
 • kunna planera och genomföra en marknadsundersönkning
 • kunna tillämpa relevanta teorier och metoder på problem inom konsument- och industriell marknadsföring
 • kunna tillämpa statiska metoder för att analysera enkätundersökningar


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna analysera ett företags valda marknadsföringsstrategi

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Solomon, Marshall & Stuart. "Marketing: Real People, Real Choices", latest edition, paper or PDF-version.


Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Solomon, Marshall & Stuart. "Marketing: Real People, Real Choices", latest edition, paper or PDF-version.


Övriga lärresurser
Vetenskapliga artiklar.

Lärande och undervisning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Enkät analys 1 G-U
1620 Marknadssegmentering 1 G-U
1630 Industriell marknadsföring 4 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.