Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

DV2557 Tillämpad artificiell intelligens

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2020

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Applied Artificial Intelligence is a general AI course that both deals
with the history and development of the area artificial intelligent, and
the methods used in order to implement intelligent systems. It takes an
intelligent agent approach to AI and covers subjects such as: machine
learning, expert systems, genetic algorithms, agent technology,
robotics, and planning. The students will face practical excercises
within several of these subjects in order to get a broad view of the
application areas of AI. The course is also an important part in the
prerequisits for advanced courses in the area of AI, among them Adaptive
and Learning systems.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2020 vecka 36 till 2020 vecka 44
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att studenten har avklarat 15 högskolepoäng i programmering, varav minst 5 högskolepoäng datastrukturer och algoritmer.

Innehåll

Kursen innehåller en historisk tillbakablick över AI-områdets utveckling, där tonvikt läggs vid de viktigaste milstolparna ur ett tillämpningsperspektiv. Centrala områden är:
 • kunskapsrepresentation
 • expertsystem
 • planering
 • mönsterigenkänning
 • behandling av naturligt språk
 • agentsystem

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna redovisa kunskaper om grundläggande metoder inom AI-området.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • självständigt och i samarbete med andra kunna utforma, implementera och prova olika lösningar för ett givet AI-relaterat problem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • självständigt och i samarbete med andra kunna identifiera, formulera och dela upp AI-relaterade problemställningar och ge förslag till lösning med lämpliga AI-baserade metoder.
 • självständigt och i samarbete med andra kunna värdera och prioritera olika lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Artificial Intelligence ? A modern approach, 3rd ed
Författare: Stuart Russell & Peter Norvig
Förlag: Prentice Hall
Utgiven: 2009, Antal sidor: 1100
ISBN-10: 0-13-604259-7
ISBN-13: 978-0-13-604259-4

Kurslitteratur och övriga läromedel

Artificial Intelligence ? A modern approach, 3rd ed
Författare: Stuart Russell & Peter Norvig
Förlag: Prentice Hall
Utgiven: 2009, Antal sidor: 1100
ISBN-10: 0-13-604259-7
ISBN-13: 978-0-13-604259-4

Lärande och undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar som ger grundstommen för de kunskapsrelaterade lärandemålen, samt laborationer, som genomförs enskilt eller i par. Ingen LIA, men väl en större AI-relaterad programmeringsuppgift.

Lärare

Kursansvarig
 1. Johan Hagelbäck

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, seminarier, övningar, och laborationer. I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Tentamen 4 A-F
1415 Laboration 1 1.5 A-F
1425 Laboration 2 2 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.