MT1445 Tillverkningsmetoder

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Tillverkningsmetoder koncentreras i kursen till den mekaniska verkstadsindustrins metoder. Syftet är att studenterna skall få den allmänbildning som behövs för att på ett kostnadsmedvetet sätt delta i produktutveckling. Kursen ger grundläggande kunskaper om plastiska, klippande, skärande bearbetningsmetoder. Slip- och polermetoder samt icke-mekaniska bearbetningsmetoder ingår även i kursen.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 12
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
• Plastisk bearbetning, valsning, pressning, bockning, smidning, klippning, stansning.
• Skärande bearbetning, svarvning, fräsning, borrning, verktygsmaterial.
• Slip- och polermetoder.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Självständigt kunna använda sig av kunskaper om tillverkningsmetoder för att produkt-utveckla på ett ekonomiskt och hållbart sätt.
 • Kunna utföra grundläggande beräkningar för produktionsberedning.
 • På ett initierat sätt kunna diskutera tillverkningsmetoder med produktionsteknisk personal.
 • I artikelform kunna, på ett kortfattat och koncist sätt, redogöra för ett tekniskt ämne/företeelse.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Hågeryd m.fl., Modern produktionsteknik del 1, Liber, ISBN 91-47-05091-8
? Material från avdelningen, tillgängligt via lärplattform.

Kurslitteratur och övriga läromedel

? Hågeryd m.fl., Modern produktionsteknik del 1, Liber, ISBN 91-47-05091-8
? Material från avdelningen, tillgängligt via lärplattform.

Lärande och undervisning

Kursen baseras på självstudier av ett rikligt läromaterial både i bokform och i form av handledningar i lärplattformen. Dialogen mellan student och handledare sker i huvudsak via en lärplattform. De olika delarna i kursen belyses i form av föreläsningar på distans. För en djupare förståelse och ägnas distansövningarna åt beräkningar av centrala parametrar vid bearbetning. Allt undervisningsmaterial är på svenska och all dialog mellan handledare och student sker på svenska. Projekt och föreläsningar.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, övningar, laborationr och studiebesök. I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Inl.uppgift /laboration 5 G-U
1415 Tentamen 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.