SL2549 Strategisk ledning för hållbarhet

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för:
• metodik för strategiskt ledningsarbete i en organisation.
• egennyttan för en organisation (''business case'') med proaktivt hållbarhetsarbete.
• hur ramverket för strategisk hållbar utveckling (FSSD) kan användas som stöd för att strukturera och samordna ett framgångsrikt och proaktivt hållbarhetsarbete för en organisation.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
  • Nivå: A1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs motsvarande minst 6 hp inom strategisk hållbar utveckling, t.ex. Hållbarhetsgrunder, 6 hp, Introduktion till strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp eller Grunder för strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp.

Innehåll

• Metodik för strategisk ledning, såsom ett generiskt ledningssystem baserat på Demingcykeln och hur detta kan integreras med metodik för strategisk hållbar utveckling.
• Metodik för organisatoriskt lärande och organisatorisk förändring, inklusive metodik för visionsutveckling och framtagning av strategiska mål och åtgärdsprogram för en hållbarhetsdriven organisationsutveckling.
• Exempel från aktuell forskning om affärsnyttan med strategiskt hållbarhetsarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• Kunna beskriva och diskutera metodik för strategiskt tänkande och strategisk planering för hållbarhet.

Färdighet och förmåga
• Kunna beskriva affärsnyttan för en specifik organisation med att använda ett strategiskt förhållningssätt till hållbar utveckling baserat på aktuell information.
• Kunna utveckla och utvärdera en vision inom ramen för en principiell definition av hållbarhet.
• Kunna bedöma en organisations nuläge i förhållande till dess vision samt utveckla och prioritera strategiska mål och skapa en förändringsplan som leder till visionen.
• Kunna kommunicera och argumentera för resultat och slutsatser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna kritiskt reflektera kring strategiska planerings- och förändringsprocesser.
• Kunna identifiera behov av ytterligare kunskap om och förståelse för metodik för strategisk ledning för hållbarhet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D, Ny H., Hallstedt S., Cook D., Johansson L.,, Oldmark J., Basile G., Haraldsson H., MacDonald J., Moore B., Connell T., Missimer M., Daly E., and Johnson P. (2019). Sustainability Handbook (2nd ed). Studentlitteratur, Lund, Sweden. ISBN: 978-91-44-11595-5
Kompletterande material tillhandahålles.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D, Ny H., Hallstedt S., Cook D., Johansson L.,, Oldmark J., Basile G., Haraldsson H., MacDonald J., Moore B., Connell T., Missimer M., Daly E., and Johnson P. (2019). Sustainability Handbook (2nd ed). Studentlitteratur, Lund, Sweden. ISBN: 978-91-44-11595-5
Kompletterande material tillhandahålles.

Lärande och undervisning

Undervisningen i kursen är centrerad kring en projektuppgift i samverkan med en verklig organisation. Föreläsningar, workshops, handledning och dialoger stödjer arbetet med projektuppgiften. Lärare med olika vetenskapliga bakgrunder, yrkeserfarenheter och perspektiv medverkar i kursen. Studenterna tränas i att motta och ge kritik utifrån olika perspektiv och ges stöd för korsbefruktning av expertis och erfarenheter.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×