DV1521 Forskningsorientering inom spel- och programvaruteknik

Programkurs, 2 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten skaffar sig en överblick över forskningsområden relaterade till spel- och programvaruteknik. Studenten får tillfällen att träffa forskare verksamma inom programmets inriktning.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen innehåller en orientering inom forskningsverksamheten vid BTH inom områden som är relevanta för spel- och programvaruteknik och som kommer att tas upp i senare kurser under utbildningen i spel- och programvaruteknik. Forskningen presenteras av forskare i seminarier som baseras på teman relaterade till respektive forskares område.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:

 • kunna beskriva exempel på forskning på BTH inom områden relaterade till civilingenjörsprogrammet i spel- och programvaruteknik.
 • kunna redogöra på ett översiktligt sätt om forskningsverksamheten som presenterats i kursen.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna diskutera på vilket sätt forskningen inom spel- och programvaruteknik är relevant för civilingenjörsprogrammet i spel- och programvaruteknik.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material som tillhandahålls av högskolan.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Material som tillhandahålls av högskolan.

Lärande och undervisning

Undervisning består av obligatoriska seminarier samt inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna löses enskilt eller i par.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Obligatoriska seminarier 1.5 G-U
1320 Inlämningsuppgift 0.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.