DV1493 Datorteknik

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2023

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att du som student ska skaffa dig kunskaper om datorers uppbyggnad och funktionssätt samt kunskaper i assemblerprogrammering och maskinnära C-programmering.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2023 vecka 13 till 2023 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Programmering eller algoritmer och datastrukturer, 16 hp.

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå.
• Datarepresentation och datoraritmetik
• Datorns uppbyggnad och funktionssätt inbegripet accelerationsmetoder såsom pipelining och coprocessorer (exempelvis GPU)
• Virtuellt minne och hårdvara nödvändig för virtuell minneshantering
• Principer för kodexekvering.
• Avbrottshantering
• Assemblerspråk och enkel assemblerprogrammering.
• Assemblering, länkning och relokering
• Olika typer av datorarkitektur, jämförelse mellan olika maskiner.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • klargörande kunna beskriva funktionen hos ett datorsystem och dess ingående delar.
 • klargörande kunna förklara sambanden mellan hårdvara, maskinspråk och högnivåspråk.
 • översiktligt kunna beskriva funktionen hos assembler och länkare.
 • översiktligt kunna redogöra för samspel mellan datorsystem och omvärlden.


Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • självständigt kunna konstruera en avbrottshanterare.
 • självständigt kunna skriva assemblerrutiner som kan ingå i ett högnivåspråksbibliotek.
 • självständigt kunna programmera i assemblerspråk för minst två olika arkitekturer.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • i generella termer kunna argumentera kring för- och nackdelar med olika arkitekturer i datorsystem.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Patterson, D., Hennessy, J., (2016), Computer Organization and Design ? The hardware/software interface: ARM edition, Morgan Kaufmann, ISBN: 9780128017333

Kurslitteratur och övriga läromedel

Patterson, D., Hennessy, J., (2016), Computer Organization and Design ? The hardware/software interface: ARM edition, Morgan Kaufmann, ISBN: 9780128017333

Lärande och undervisning

Kursen består av föreläsningar som ger det teoretiska innehållet, samt praktiska inslag som är förberedande för laborationerna. Kursen har också ett antal lärarledda laborationstillfällen där studenten arbetar med sina laborationsuppgifter på en för ändamålet anpassad laborationsdator. Utöver de lärarledda laborationerna förutsätts studenten arbeta med laborationsuppgifterna på egen hand.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och laborationer.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1505 Uppgift 1 0.5 G-U
1515 Uppgift 2 1.5 G-U
1525 Uppgift 3 2 G-U
1535 Tentamen 2 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×