DV1629 Operativsystem

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Eftersom operativsystem utgör gränssnittet mellan mjukvara och hårdvara krävs det god förståelse kring hur gränssnittet fungerar och hur det bör hanteras av mjukvaruutvecklare. Detta berör alla system, så som traditionella datorer och mobila inbyggda system. I grunden hanterar operativsystemet fördelningen av datorns resurser och det är därav viktigt att en mjukvaruutvecklare har goda kunskaper kring hur operativsystemet fungerar samt hur prestandan påverkas av fördelningen.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2022 vecka 44 till 2023 vecka 02
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde i kursen krävs 12 avklarade hp i programmering samt 1,5 hp avklarade från algoritmer och datastrukturer.

Innehåll

Filsystem
Minneshantering
Resursfördelning för processer och trådar
Hur deadlocks uppstår och förhindras
Synkroniseringsprimitiver för trådar och processer
Abstraktion av hårdvara
Orientering av säkerhetsaspekter i ett operativsystem.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • Utförligt förklara och resonera kring hur resurser fördelas i ett operativsystem. Detta innefattar hur ett operativsystem kan hantera minne, filsystem, processer och trådar.
 • Utförligt förklara och resonera kring eventuella angreppsvektorer som finns mot ett operativsystem, hur dessa upptäcks samt avvärjs.
 • Utförligt förklara och resonera kring hur kommunikation sker mellan ett operativsystem och hårdvara. Detta innefattar även hur ett operativsystem förmedlar data mellan mjuk- och hårdvara.

Färdighet och förmåga
 • Implementera grundläggande funktionalitet i ett operativsystem för resursfördelning och ett grundläggande filsystem. Detta innefattar system för minne och exekveringsresurser. Funktionaliteten som implementeras kan vara i en riktig eller simulerad kärna.
 • Självständigt välja lämpliga algoritmer och datastrukterer för att implementera grundläggande funktionalitet i ett operativsystem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Självständigt och kritiskt kunna utvärdera och analysera lösningar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Titel: Modern Operating Systems: Global Edition, 4/E
Författare: Andrew S Tanenbaum, Herbert Bos.
Förlag: Pearson Education Limited.
Utgiven: 2015
ISBN-10: 1292061421
ISBN-13: 9781292061429
Material från institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Titel: Modern Operating Systems: Global Edition, 4/E
Författare: Andrew S Tanenbaum, Herbert Bos.
Förlag: Pearson Education Limited.
Utgiven: 2015
ISBN-10: 1292061421
ISBN-13: 9781292061429
Material från institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen ges som campuskurs.
Undervisningen består av föreläsningar och laborationer. Föreläsningarna presenterar teorier och bidrar till den teoretiska förståelsen som krävs för att genomföra kursen. Föreläsningarna belyser delar av kursmaterialet, och studenten förväntas tillgodogöra sig resterande delar självständigt.

Laborationer tillämpar teorin i praktiska moment som genomförs individuellt eller i grupp. Om laborationer kan genomföras i grupp anges det av kursansvarig vid kursstart. Uppgifterna för laborationerna skall genomföras huvudsakligen i programmeringsspråket C / C++. Studenten ska ha tillräcklig förståelse för språken för att självständigt klara av att omvandla teori till praktik vid laboration.

I kursen förutsätts att studenten har, eller skaffar sig, förmågan att självständigt söka information för att lösa problem och svårigheter som dyker upp.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×