DV1538 Algoritmer och datastrukturer

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge en introduktion till algoritmer och datastrukturer när det gäller såväl teoretiska aspekter som implementeringsaspekter.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2022 vecka 13 till 2022 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Kursens förkunskapskrav är 6 hp programmering och genomgången kurs i diskret matematik minst 6hp.

Innehåll

Kursen inkluderar följande moment:

 • Abstrakta datatyper (ADT)
 • Listor, mängder och köar av olika slag
 • Trädalgoritmer
 • Grundläggande grafalgoritmer
 • Hashtabeller
 • Relevanta algoritmer för operationer på ovanstående datastrukturer
 • Rekursion
 • Sorterings- och sökalgoritmer
 • ''Divide-and-conquer'' tekniken
 • Dynamisk programmering
 • Introduktion till komplexitetsteori
 • Implementeringsaspekter för algoritmer och datastrukturer
 • Sortering och sökning på externa/yttre media.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • känna till begreppet abstrakt datatyp
 • känna till grundläggande datastrukturer
 • känna till och förstå grundläggande algoritmer inom bland annat sökning och sortering

Färdighet och förmåga
 • kunna välja och implementera lämpliga datastrukturer för en given situation
 • kunna använda tekniker för algoritmdesign på diskreta problem.
 • kunna implementera algoritmer på ett strukturerat sätt
 • kunna analysera algoritmers körtid
 • både skrifligt och muntligt kunna presentera algoritmer och datastrukturer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna bedöma vilka datastrukturer som är lämpliga för ett problem
 • kunna bedöma hur effektiv en algoritm är
 • kunna bedöma om en given lösning är lämplig för ändamålet den är tänkt för

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudsaklig kursbok: Thomas H Cormen, Charles E Leiserson, Ronald L Rivest, Clifford Stein, ?Introduction to Algorithms? (Third edition), ISBN 9780262533058, MIT Press, 2009.
Referenslitteratur: Mark A. Weiss, ?Data Structures and Algorithm Analysis in C++ (international edition)?, ISBN: 9780273775386 (fjärde upplagan, e-bok). Pearson, 2014.
Kompletterande kursmaterial kan tillkomma.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudsaklig kursbok: Thomas H Cormen, Charles E Leiserson, Ronald L Rivest, Clifford Stein, ?Introduction to Algorithms? (Third edition), ISBN 9780262533058, MIT Press, 2009.
Referenslitteratur: Mark A. Weiss, ?Data Structures and Algorithm Analysis in C++ (international edition)?, ISBN: 9780273775386 (fjärde upplagan, e-bok). Pearson, 2014.
Kompletterande kursmaterial kan tillkomma.

Lärande och undervisning

Föreläsningarna ger en övergripande presentation av de olika momenten i kursen. De kompletteras med övningstillfällen och självstudier. I kursen ingår två individuella inlämningsuppgifter samt ett projekt. Inlämningsuppgifterna redovisas både skriftligt och muntligt. I projektet ska en avancerad datastruktur och/eller algoritm implementeras. Projektet får genomföras i grupp om två studenter och ska presenteras både muntligt och skriftligt.
Projektrapporten ska skrivas individuellt.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1505 Inlämningsuppgifter 1.5 G-U
1515 Projekt 2 G-U
1525 Tentamen 1 4 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×