MA1445 Analys 2

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 13 till 2021 vecka 22
 • Nivå: G1F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Genomgången kurs MA1444 Analys 1, 6 hp.

Innehåll

Primitiva funktioner, integralkalkyl, Taylors formel, differentialekvationer samt tillämpningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten ha:

 • förståelse för grundläggande begrepp och teorier inom integralkalkylen
 • förståelse för hur integraler kan användas för att beräkna area, kurvlängd, rotationsvolymer, samt inom tillämpningsämnen
 • kännedom hur differentialekvationer i en variabel kan uppställas och lösas
 • förståelse för hur funktionsapproximationer kan göras med Maclaurins och Taylors formler samt ha kännedom om l´Hospitals regel


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • beräkna integraler till standardfunktioner
 • använda räknelagar för beräkning av integraler
 • beräkna areor, kurvlängder och rotationsytors volymer
 • sätta upp differentialekvationer till praktiska exempel
 • lösa separabla differentialekvationer
 • lösa linjära differentialekvationer av första och andra ordningen
 • approximera funktioner med hjälp av Maclaurins eller Taylors formler
 • beräkna gränsvärden med l´Hospitals formel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lennerstad, H. (2005). Envariabelanalys - idéer och
kalkyler, Liber. ISBN 978-91-47-05291-2.
eller
Månsson, J., Nordbeck, P. (2012 el senare).
Endimensionell analys, Studentlitteratur. ISBN
978-91-44-05610-4.
samt
Övningar i Endimensionell analys, Studentlitteratur.
ISBN 978-91-44-07502-0.
Stencilmaterial från avdelningen - se kursens hemsida.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lennerstad, H. (2005). Envariabelanalys - idéer och
kalkyler, Liber. ISBN 978-91-47-05291-2.
eller
Månsson, J., Nordbeck, P. (2012 el senare).
Endimensionell analys, Studentlitteratur. ISBN
978-91-44-05610-4.
samt
Övningar i Endimensionell analys, Studentlitteratur.
ISBN 978-91-44-07502-0.
Stencilmaterial från avdelningen - se kursens hemsida.

Lärande och undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och övningar.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1405 Projekt 1.5 G-U
1415 Tentamen 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.