UD1445 Grunder i spelutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2019

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att teoretiskt och praktiskt förvärva kunskap om hur en spelidé konceptualiseras och kan realiseras i ett spelutvecklingsprojekt.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2019 vecka 35 till 2019 vecka 44
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Innehåll

• Utvecklarroller i spelbranschen.
• Framtagande av spelkoncept tillsammans med andra
• Skriftlig framställning av ett spelkoncept
• Utvecklingsprojekt i att skapa en enklare prototyp i ett spelverktyg.
• Inblick i olika spelrelaterade teman.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
 • kunna förklara vanligt förekommande begrepp som används vid spelutveckling.

Färdighet och förmåga:
 • utifrån en problembeskrivning, kunna designa och argumentera för ett spelkoncept
 • kunna presentera och opponera på spelkoncept.
 • kunna göra en enklare prototyp i ett spelverktyg

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • ha ett kritiskt förhållningssätt till eget och andras spelkoncept.
 • självständigt kunna redogöra för hur spel designas och dokumenteras.

Kurslitteratur och övriga läromedel

The Art of Game Design. A Book of Lenses. Second Edition.
Författare: Jesse Schell
Förlag: A K Peters
Utgiven: 2014
Antal sidor: 600
ISBN: 9781466598645.

Kurslitteratur och övriga läromedel

The Art of Game Design. A Book of Lenses. Second Edition.
Författare: Jesse Schell
Förlag: A K Peters
Utgiven: 2014
Antal sidor: 600
ISBN: 9781466598645.

Lärande och undervisning

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Christoffer Karlsson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och handledningsseminarier.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Projekt 2 G-U
1720 Spelkonceptdokument 4 G-U
1730 Presentation 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.