Alla kurser under VT20 kommer utföras på distans

ET2595 Nätverks- och systemsäkerhet

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenterna skall lära sig hur data, datorsystem och nätverk kan skyddas mot obehörig åtkomst.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 44 till 2022 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Elektroteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Avklarad kurs i Datakommunikation 7,5 hp och Objektorienterad programmering 7,5 hp

Innehåll

Centrala moment i kursen är:
• Översiktlig beskrivning av dataintrång, illasinnad mjukvara och överbelastningsattacker
• Introduktion till krypto, nyckelhantering och digitala certifikat
• Sårbarheter och säkerhetsfunktioner för applikationer och operativsystem
• Brandväggar
• Autentisering för data, användare och system
• Säkerhet för trådlösa nätverk
• IP säkerhet
• Virtuella privata nätverk (VPN) system
• Säkerhet för e-post, webb och andra applikationer
• Säkerhet för molnsystem
• Introduktion till intrångdetekteringssystem (IDS)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Ha kunskap om olika säkerhetshot mot nätverksansluten utrustning
• Ha kunskap om olika krypteringsmetoder och algoritmer
• Ha kunskap om standarder för VPN system, till exempel IPSec

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Kunna konfigurera en brandvägg
• Kunna skapa och hantera digitala certifikat
• Kunna driftsätta ett VPN system
• Kunna driftsätta ett IDS system

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• Kunna värdera olika system- och nätverkssäkerhetslösningar utifrån olika hotbilder

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Titel: Network Security Essentials. Applications and Standards, 6th Edition
Författare: Stallings, W.
Förlag: Pearson Education
Utgiven: 2016
ISBN: 9781292154855.

Titel: Introduction to Computer Security
Författare: Michael Goodrich och Roberto Tamassia
Förlag: Pearson Education
Utgiven: 2013
ISBN: 9781292025407.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Titel: Network Security Essentials. Applications and Standards, 6th Edition
Författare: Stallings, W.
Förlag: Pearson Education
Utgiven: 2016
ISBN: 9781292154855.

Titel: Introduction to Computer Security
Författare: Michael Goodrich och Roberto Tamassia
Förlag: Pearson Education
Utgiven: 2013
ISBN: 9781292025407.

Lärande och undervisning

Kursen innehåller föreläsningar och seminarier där studenterna får genomgångar av de teoretiska delarna av kursen samt laborationer där studenterna testar teorierna i praktiken. Kursen innehåller även en inlämningsuppgift (inlämningsuppgift 1) och ett projekt (inlämningsuppgift 2) som studenten genomför självständigt. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1710 Tentamen 1 3 A-F
1720 Laboration 1 1 G-U
1730 Laboration 2 1 G-U
1740 Laboration 3 1 G-U
1750 Inlämningsuppgift 1 0.5 G-U
1760 Inlämningsuppgift 2 1 G-U
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.