ME1624 Berättande genom visuella medier

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig insikter om det dramatiska berättandets verklighetsproducerande roll, hur samspelet mellan berättelser i olika medieformer förhandlar och förändrar den gemensamma verkligheten.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2022 vecka 03 till 2022 vecka 12
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlshamn
  • Huvudområde: Medieteknik
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i Introduktion i medieteknik med inriktning mot digital bildproduktion, 15 hp.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i dramatiskt berättande och behandlar därigenom de begrepp som är centrala för att arbeta med berättande i olika medieformer. Kursen fokuserar särskilt på förutsättningar för berättande genom rörlig bild.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

• översiktligt kunna redogöra för dramatiskt berättande och hur det relaterar till rörlig bild
Färdighet och förmåga

• grundläggande kunna tillämpa dramatiskt berättande i rörlig bild
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• kunna argumentera och redogöra för sina tekniska och estetiska val och dess inverkan på berättande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Brown, B. (2016). Cinematography: Theory and Practice (3rd ed.). Focal Press. [ISBN: 9781138940925]
Referenslitteratur
Bordwell, D. & Thompson, Kristin. (2019). Film Art: An Introduction. McGraw Hill Higher Education. [9781260565669]
Chion, M., & Gorbman, C. (1994). Audio-vision: Sound on screen. Columbia University Press. [ISBN 0231078986]
Murch, W. (2001). In the blink of an eye: A perspective on film editing (2nd ed.). Silman-James Press.[ISBN: 1879505622]
Richardson, J., Gorbman, C., & Vernallis, C. (ed., 2013) The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics. Oxford University Press. [ISBN: 9780199733866]
Ödeen, M. (2005). Dramatiskt berättande. Konsten att strukturera ett drama. Carlssons bokförlag.[ISBN 9172037296]
Övriga läroresurser görs tillgängliga via kurssajt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Brown, B. (2016). Cinematography: Theory and Practice (3rd ed.). Focal Press. [ISBN: 9781138940925]
Referenslitteratur
Bordwell, D. & Thompson, Kristin. (2019). Film Art: An Introduction. McGraw Hill Higher Education. [9781260565669]
Chion, M., & Gorbman, C. (1994). Audio-vision: Sound on screen. Columbia University Press. [ISBN 0231078986]
Murch, W. (2001). In the blink of an eye: A perspective on film editing (2nd ed.). Silman-James Press.[ISBN: 1879505622]
Richardson, J., Gorbman, C., & Vernallis, C. (ed., 2013) The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics. Oxford University Press. [ISBN: 9780199733866]
Ödeen, M. (2005). Dramatiskt berättande. Konsten att strukturera ett drama. Carlssons bokförlag.[ISBN 9172037296]
Övriga läroresurser görs tillgängliga via kurssajt.

Lärande och undervisning

Kursinnehållet introduceras i föreläsningar och litteraturseminarier som varvas för att ge studenten möjligheter att diskutera kursens innehåll. Studenten prövar och utvecklar förutsättningar för berättande, både individuellt och i mindre grupper. Med stöd av kontinuerlig handledning och workshops genomför studenten en undersökning. Studenten examineras med utgångspunkt i undersökningen.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.