OM1539 Omvårdnad, metoder och tillämpning II

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2022

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursen syftar till att den studerande inhämtar fördjupad kunskap i omvårdnadens metoder och tillämpning i samband med sjukdom och ohälsotillstånd.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Studietid: 2022 vecka 49 till 2023 vecka 02
  • Nivå: G1F
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs även att följande kurser är genomgångna: Omvårdnad, fördjupning, 7,5 hp; Patofysiologi I, 7,5 hp; Omvårdnad, metoder och tillämpning I, 7,5 hp; Patofysiologi II, 7,5 hp.

Innehåll

Omvårdnadsproblem
Omvårdnadsprocessen
Komplexa ohälsotillstånd
Palliativ vård
Litteraturstudier
Evidensbaserad vård
Forskningsetik
Systematisk sökning
Kvalitetsbedömning
Kvalitetsregister
Vårdteknik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• beskriva sambandet mellan komplexa ohälsotillstånd, symtom och bakomliggande sjukdomar
• problematisera begreppet palliativ vård
• identifiera och formulera omvårdnadsproblem där fler än ett perspektiv förekommer
• föreslå omvårdnadsåtgärd utifrån evidensbaserad vård
• redogöra för olika typer av litteraturstudier och dess användningsområden
Färdighet och förmåga
• tillämpa omvårdnadsprocessen utifrån komplexa ohälsotillstånd
• genomföra systematisk sökning i flera databaser
• genomföra enklare kvalitativ textanalys
• utföra vårdtekniska moment relevanta för kursens innehåll genomförda i överrensstämmelse med gällande föreskrifter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera över vad palliativt förhållningssätt och vårdfilosofi innebär
• reflektera över betydelsen av att tillämpa evidensbaserad omvårdnad
• kvalitetsbedöma, sammanställa och värdera vetenskapliga resultat som underlag för omvårdnadsåtgärder
• reflektera över etikens betydelse för vetenskap med fokus på patientperspektivet
• reflektera över betydelsen av kvalitetsregister

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomqvist, K., Edberg, A., Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad och äldre. Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Ekstedt, M., & Flink, M. (senaste upplagan). Hemsjukvård. Stockholm: Liber.
Ekwall, A., & Jansson, A.M. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad och medicin. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, C. & Wengström, Y. (Senaste upplagan). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Henricson, M. (Red.). (senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Kumlien, C., & Rystedt, J. (Red.) (senaste upplagan). Omvårdnad och kirurgi. Lund: Studentlitteratur.
Martin, L. (senaste upplagan). Informatik i vården: hälsoinformatik för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
Sandman, L., & Kjellström, S. (senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Sherwood, G., & Barnsteiner, J. (Red.). (senaste upplagan). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: Studentlitteratur.
Skärsäter, I., & Wiklund Gustin, L. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundnivå. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A. & Andersson, Å. (Senaste upplagan). Sjuksköterska ett jobb för livet. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomqvist, K., Edberg, A., Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad och äldre. Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: teori, planering och genomförande. Lund:
Studentlitteratur.
Edberg, A.-K., & Wijk, H. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Ekstedt, M., & Flink, M. (senaste upplagan). Hemsjukvård. Stockholm: Liber.
Ekwall, A., & Jansson, A.M. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad och medicin. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, C. & Wengström, Y. (Senaste upplagan). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.
Friberg, F., & Öhlén, J. (Red). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder ? Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Henricson, M. (Red.). (senaste upplagan). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Kumlien, C., & Rystedt, J. (Red.) (senaste upplagan). Omvårdnad och kirurgi. Lund: Studentlitteratur.
Martin, L. (senaste upplagan). Informatik i vården: hälsoinformatik för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.
Sandman, L., & Kjellström, S. (senaste upplagan). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Sherwood, G., & Barnsteiner, J. (Red.). (senaste upplagan). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: Studentlitteratur.
Skärsäter, I., & Wiklund Gustin, L. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundnivå. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A. & Andersson, Å. (Senaste upplagan). Sjuksköterska ett jobb för livet. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom kan det tillkomma resurslitteratur, elektroniska resurser, vetenskapliga artiklar etc. aktuella för kursen.

Lärande och undervisning

Problembaserat lärande i form av individuellt lärande och lärande i grupp, föreläsningar samt färdighetsträning vid kliniskt träningscentrum. Lärandet organiseras utifrån digital lärplattform.

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×