IY2594 Magisterarbete MBA

Programkurs, 15 Högskolepoäng, Avancerad nivå, vårterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med denna kurs är att studenten ska göra ett självständigt utredningsarbete som på vetenskaplig grund och med vetenskapliga metoder behandlar ett för praktiker relevant ämne.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
 • Period: 2021 vecka 03 till 2021 vecka 22
 • Nivå: A1E
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatorisk 0, Frivillig 0
 • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Högskoleingenjörsexamen om 180 hp inom teknik inklusive ett självständigt arbete om 7,5 hp, 15 hp matematik/tillämpad matematik på grundnivå/avancerad nivå, 5 hp industriell ekonomi och organisation, företagsekonomi eller motsvarande, Engelska B samt 2 års arbetslivserfarenhet, 45 hp genomgågna vid MBA-programmet vid BTH varav 35 hp avklarade.

Innehåll

Kursen består av två huvudsakliga delar:
•Självständigt planera, genomföra och dokumentera en undersökning på vetenskaplig grund (magisterarbetet).
•Kritiskt granska och muntligen samt skriftligen kommentera ett annat magisterarbete (opposition).

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:
• visa kunskap och förståelse inom ämnet industriell ekonom, samt genom examensarbetet visa fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete;
• visa fördjupad metodkunskap.
Färdigheter och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
• visa förmåga att kunna analysera och integrera kunskap;
• självständigt kunna identifiera och formulera relevanta frågeställningar;
• kunna inhämta och kritiskt granska relevanta källor och källmaterial samt kunna etablera en teoretisk referensram;
• med adekvata metoder kunna undersöka en empiriskt och teoretiskt grundad problematik;
• självständigt kunna visa noggrannhet och stringens vad gäller skriftbehandling och formalia;
• muntligen och skriftligen kunna redogöra för, motivera val av samt försvara kritiska delar av, samt slutsatser från examensarbetet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
• kunna visa förmåga att göra bedömningar av relevanta forskningsmässiga aspekter samt kunna genomföra undersökningar på ett etiskt försvarbart sätt;
• kunna visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur väljs av studenten i förhållande till magisterarbetets frågeställning, i samråd med handledaren.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur väljs av studenten i förhållande till magisterarbetets frågeställning, i samråd med handledaren.

Lärande och undervisning

Magisterarbetet skrivs normalt i grupper om två studenter. Handledning ges till alla grupper.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1805 Magisterarbete och opposition 15 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.