SL1407 Hållbarhetsgrunder

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att studenterna skall få:

 • Grundläggande kunskap om hållbar utveckling, inkluderande samhällets hållbarhetsutmaningar och grundläggande orsaker till dessa liksom hur regeringar, företag och enskilda kan arbeta strategiskt med dessa utmaningar och relaterade möjligheter för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
 • Överblick över vanligen använda begrepp, metoder och verktyg inom hållbarhetsområdet och förståelse för hur dessa kan struktureras och användas på ett koordinerat sätt.
 • Förståelse för hur olika ämnesområden och professioner kan bidra till hållbar samhällsutveckling.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
 • Period: 2021 vecka 35 till 2022 vecka 02
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på svenska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

 • En introduktion till dagens hållbarhetsutmaningar.
 • Vetenskapliga grunder för ekologisk och social hållbarhet såsom naturlagar, biogeokemiska kretslopp samt ekologisk och social resiliens, inklusive tröskelvärden och essentiella aspekter för adaptiv förmåga.
 • En introduktion till den ekonomiska dimensionen av hållbarhet, inklusive organisationers framgångsmöjligheter med proaktivt hållbarhetsarbete.
 • En systemsynsbaserad övergripande metodik för strategisk hållbar utveckling och exempel på dess användning för visionsskapande, analys och planering.
 • En introduktion till försörjningssystem såsom informations- och kommunikationssystem, energisystem, transportsystem, livsmedelssystem, vattensystem och materialförsörjningssystem, och betydelsen av dessa för hållbar utveckling.
 • En introduktion till politisk styrning för hållbarhet genom lagstiftning, ekonomiska styrmedel och olika policyinstrument.
 • Exempel på hur organisationer arbetar med hållbarhet idag och exempel på tillämpningsområden för strategiskt hållbarhetstänkande såsom hållbar produktutveckling, hållbar upphandling och hållbar leverantörsledning.
 • En introduktion till hur beteendevetenskap kan användas för design av olika verktyg och åtgärder för en effektivare övergång till hållbara beteenden.
 • Exempel och diskussion kring olika professioners och intressenters roller och ansvar för hållbar utveckling.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
 • Beskriva dagens ekologiska och sociala problem av betydelse för hållbar utveckling och grundläggande orsaker till dessa.
 • Beskriva grundläggande vetenskapliga begrepp och teorier av relevans för hållbar utveckling.
 • Beskriva och visa förståelse för en övergripande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive den ekonomiska dimensionens betydelse i strategiskt hållbarhetsarbete.
 • Beskriva olika försörjningssystem såsom informations- och kommunikationssystem, energisystem, transportsystem, livsmedelssystem, vattensystem och materialförsörjningssystem, och betydelsen av dessa för hållbar utveckling.
 • Beskriva några av de instrument och verktyg som organisationer använder i sitt hållbarhetsarbete och hur dessa kan kopplas till det strategiska arbetet.
 • Beskriva olika former av politisk styrning för hållbarhet och speciellt övergripande redogöra för hur den svenska miljölagstiftingen är uppbyggd.
 • Diskutera det ekonomiska systemet och normer för dess tillämpning i relation till hållbarhet, inklusive ekonomiska styrmedel och lagstiftning.
 • Beskriva och ge exempel på hur beteendevetenskap kan användas för att påskynda en övergång till hållbara beteenden.

Färdighet och förmåga
 • Använda en övergripande metodik för strategisk hållbar utveckling för visionsskapande, analys och planering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Diskutera olika professioners och intressenters roller och ansvar för hållbar utveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D., Ny H., Byggeth S., Cook D., Johansson L., Oldmark J., Basile G., Haraldsson H., MacDonald J., Moore B., Connell T. and Missimer M.
Sustainability Handbook, Studentlitteratur, Lund, Sweden, 2012.
ISBN 978-91-44-07549-5.
Kompletterande material och digitala källor

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robèrt K-H., Broman G., Waldron D., Ny H., Byggeth S., Cook D., Johansson L., Oldmark J., Basile G., Haraldsson H., MacDonald J., Moore B., Connell T. and Missimer M.
Sustainability Handbook, Studentlitteratur, Lund, Sweden, 2012.
ISBN 978-91-44-07549-5.
Kompletterande material och digitala källor

Lärande och undervisning

Undervisningen i kursen inkluderar föreläsningar, workshops, och handledning. Föreläsningarna introducerar kursens innehåll; teoretiska begrepp, fakta och en övergripande metodik för strategisk hållbar utveckling, vilket fördjupas genom kurslitteratur och annat kursmaterial såsom inspelade föreläsningar och rapporter. Färdighet och förmåga att applicera den övergripande metodik för strategisk hållbar utveckling som lästs ut tränas i workshops, genom handledning och genom presentationer kopplade till kursens projekt. Studentens förmåga att diskutera och värdera olika professioners och intressenters roller och ansvar för hållbar utveckling tränas i en avslutande workshop. Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 160 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1810 Projektuppgift i grupp 1.5 G-U
1820 Tentamen 4.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.