UD1454 Grunder i spelutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Syftet med kursen är att teoretiskt och praktiskt förvärva kunskap om hur en spelidé konceptualiseras och kan realiseras i ett spelutvecklingsprojekt samt att även lära sig om spelutvecklingsprocessen, olika roller inom spelutveckling och få förståelse för hur en spelmotor används.

Fakta

  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Studietid: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
  • Nivå: G1N
  • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Utveckling av digitala spel
  • Kursplan: Ladda ner
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

• Utvecklingsprocesser och utvecklarroller i spelbranschen.
• Framtagande och skriftlig framställning av spelkoncept.
• Utvecklingsprojekt i att skapa en spelprototyp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
• kunna förstå och förklara vanligt förekommande begrepp som används vid spelutveckling.
• ha grundläggande kunskap om vanligt förekommande beståndsdelar i en spelutvecklingsprocess.
Färdighet och förmåga
• utifrån en problembeskrivning, kunna designa och argumentera för ett spelkoncept.
• utifrån en problembeskrivning, kunna implementera en spelprototyp.
• kunna muntligt presentera delar ur en spelutvecklingsprocess.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• självständigt kunna redogöra för hur spel designas och dokumenteras.
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

The Art of Game Design. A Book of Lenses. Second
Edition.
Författare: Jesse Schell
Förlag: A K Peters
Utgiven: 2014
Antal sidor: 600
ISBN: 9781466598645.
¦

Kurslitteratur och övriga läromedel

The Art of Game Design. A Book of Lenses. Second
Edition.
Författare: Jesse Schell
Förlag: A K Peters
Utgiven: 2014
Antal sidor: 600
ISBN: 9781466598645.
¦

Lärande och undervisning

I kursen introduceras grundläggande spelkonceptdesign och olika processer, roller och begrepp inom spelutveckling. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och grupphandledning. Under kursens gång har studenten som uppgift att dokumentera och presentera delar av spelutvecklingsprocessen. I kursen implementerar studenten även en spelprototyp.

Lärare

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.