MA1495 Matematik grundkurs med problemlösning

Programkurs, 6 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2021

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier samt ge lämpliga förkunskaper för vidare studier i matematik. Kursen har ett tydligt fokus på problemlösning och utveckling av konceptuella förmågor i matematik.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2021 vecka 43
 • Nivå: G1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Matematik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att den studerande har grundläggande behörighet samt avklarade kurser i Matematik 3c och Fysik 2.

Innehåll

Under kursens gång arbetar studenten fortlöpande med både grundläggande kunskaper och matematisk problemlösning inom de områden som anges nedan. Studenten arbetar parallellt med detta även med att utveckla sin egen studieteknik i matematik.

Aritmetik, algebra och geometri

-Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former som rektangulär och polär form inklusive absolutbelopp, argument, konjugat och de Moivres formel.
-Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor.
-Algebraiska metoder för att lösa polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av faktorsatsen.
-Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potensekvationer och exponentialekvationer med komplexa rötter.
-Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska identiteter inklusive trigonometriska ettan och additionsformler.
-Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer.

Samband och förändring

- Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner,
inversa funktioner, udda och jämna funktioner samt absolutbeloppet som funktion.
- Skissning av grafer och tillhörande asymptoter.
- Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, logaritm-, exponential- och
sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner.
- Optimeringsproblem med hjälp av derivata.
- Bestämning av integraler.
- Algebraiska metoder för att bestämma och tolka areor med hjälp av integraler.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

 • visa konceptuell förståelse för i kursen behandlade begrepp och metoder.

Färdighet och förmåga
 • behärska beräkningar med det i kursen behandlade innehållet.
 • visa förmåga att välja lämpliga strategier för att lösa matematiska problem inom ramen för kursinnehållet.
 • kombinera kursens matematiska innehåll och metoder i för studenten nya uppgiftssammanhang.
 • kommunicera kursens matematikinnehåll såväl skriftligt som muntligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa en grundläggande kunskap om hur man planerar, genomför och reflekterar över studier i matematik på universitetsnivå.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur:
Petersson, H. (2019). Avancera II - Matematik 4 för basår och gymnasium (första upplagan).
Studentlitteratur: Lund. ISBN: 978-91-44-13325-6

Referenslitteratur:
Gavel, H. (2017). Grundlig matematik: Inledande matematik för ingenjörer, naturvetare och andra
problemlösare. Studentlitteratur: Lund. ISBN: 978-91-44-12096-6


Övriga lärresurser:
Läraren är en central lärresurs i kursen. Under föreläsningar förmedlas en mängd information om exempelvis lösningsstrategier, matematiska konventioner och kursnivå som inte kan förväntas erhållas på annat sätt än genom aktivt deltagande i klassrummet.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur:
Petersson, H. (2019). Avancera II - Matematik 4 för basår och gymnasium (första upplagan).
Studentlitteratur: Lund. ISBN: 978-91-44-13325-6

Referenslitteratur:
Gavel, H. (2017). Grundlig matematik: Inledande matematik för ingenjörer, naturvetare och andra
problemlösare. Studentlitteratur: Lund. ISBN: 978-91-44-12096-6


Övriga lärresurser:
Läraren är en central lärresurs i kursen. Under föreläsningar förmedlas en mängd information om exempelvis lösningsstrategier, matematiska konventioner och kursnivå som inte kan förväntas erhållas på annat sätt än genom aktivt deltagande i klassrummet.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar samt problemlösningsaktiviteter i grupp.

Lärare

Examinator
 1. Malin Bernelf
Kursansvarig
 1. Malin Bernelf

Bedömning

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×