MT2546 Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2024

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Kursens syfte är att studenten ska få:
• En fördjupad förståelse för och erfarenhet av metoder och verktyg som befrämjar kreativitet, för användning i början av produkt- och tjänsteutvecklingsprocessen.
• En fördjupad förståelse för och erfarenhet av metoder och verktyg för identifiering av användarbehov och bedömning av hur dessa förhåller sig till allmänna mänskliga behov.
• Erfarenhet av att konstruera, bygga och testa prototyper baserat på konceptuella idéer.
• Grundläggande kunskaper om hur man planerar och styr kreativitetssessioner i organisationer.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Studietid: 2024 vecka 36 till 2024 vecka 44
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Maskinteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 180 hp (eller motsvarande). Engelska 6 (minst IELTS 6,5 eller TOEFL 575). Studenten ska också ha fullföljt/alternativt vara registrerad på en 6 hp kurs inom strategisk hållbar utveckling, t.ex. Introduktion till strategisk hållbar utveckling, eller liknande kurs.

Innehåll

Kursen innehåller:

 • Metoder och verktyg för kreativ problemlösning för produkt- och tjänsteutveckling samt exempel på affärsmodeller relaterade till specifika konstruktionsutmaningar.
 • Metoder och verktyg för identifiering och bedömning av användarbehov.
 • Kreativitetsrelaterad gruppdynamik och grunder för planering och hantering av kreativa tankeprocesser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • visa fördjupad kunskap om hur man självständigt planerar och genomför kreativitetssessioner med hjälp av kreativitetsmetoder och verktyg för utveckling av produkter och tjänster i organisationer.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • visa förmåga att välja och använda metoder och verktyg för behovsidentifiering och behovsbedömning samt identifiera möjligheter till innovation.
 • visa förmåga att identifiera hållbarhetsutmaningar och tillämpa metoder och verktyg för kreativ problemlösning för att finna lämpliga lösningar på sådana utmaningar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt identifiera, bedöma och prioritera metoder och verktyg för att arbeta med specifika konstruktionsutmaningar.
 • visa förmåga att utvärdera produkter och tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Tillhandahållna artiklar och annat material.
Kursens huvudbok är:
Kelley, T. and Kelley, D. 2013. Creative confidence: Unleashing the creative potential within us all. Crown Business.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Tillhandahållna artiklar och annat material.
Kursens huvudbok är:
Kelley, T. and Kelley, D. 2013. Creative confidence: Unleashing the creative potential within us all. Crown Business.

Lärande och undervisning

Studenten lär genom en kombination av föreläsningar,workshops, inläsning, grupparbete och reflektion. Kursen har fokus på studentledda projekt med stöd i föreläsningar, workshops och presentationer under kursens gång. Alla studenter i kursen skriver en individuell reflektionsjournal och deltar i grupparbeten som resulterar i en portfölj av genomförda uppgifter.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, laborationer, övningar och projekt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Projekt 6 A-F
1620 Reflektion 1.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×