PA2543 Kontinuerlig kravhantering och produkthantering

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2017

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att erbjuda en gedigen och substantiell träning i kontinuerlig kravhantering och produkthantering som förbereder yrkesverksamma i att praktiskt hantera problem som uppstår för hantering av krav i en förändringsbenägen och kostnads känslig verkligehet. Kursen diskuterar utmaningar i relation till storskalig kravhantering och marknadsdriven kravhantering. Områden som diskuteras och kopplas till industripraxis inkluderar kontinuerlig kravhantering, kravhanteringsprocessförbättringar, och teknisk produkthantering.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, flexibel, deltid 25%
 • Studietid: 2017 vecka 35 till 2018 vecka 02
 • Nivå: A1N
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Minst 120 hp varav minst 90 hp inom det tekniska området och minst 2 års yrkeserfarenhet av mjukvarurelaterad utveckling (visas exempelvis genom intyg från arbetsgivare).

Innehåll

Kursen innehåller sex delmoment:
1. Introduktion till kontinuerlig kravhantering och produkthantering
2. Processer, metoder och modeller för kontinuerlig kravhantering
3. Processer, metoder och modeller för kontinuerlig produkthantering
4. Beslutsfattande baserat på värde
5. Icke-funktionella krav/kvalitetskrav
6. Releaseplanering

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • Uttömmande kunna förklara utmaningarna med kontinuerlig kravhantering och produkthantering.
 • Översiktligt kunna redogöra för val av lämpliga tekniker för kontinuerlig kravhantering.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Utförligt kunna applicera lämpliga tekniker/metoder i en storskalig kravhanteringssituation.
 • Kunna hantera stora mängder krav, och ett stort kontinuerligt inflöde av krav.
 • Kunna skapa en utförlig genomförandeplan för en kontinuerlig kravhanteringsprocess för att hantera krav i stora organisationer, från det att ett krav kommer in i organisationen till att kravet blivit lanserat som en del av produkten.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Översikligt kunna förklara utmaningarna med, och lämpliga tekniker/metoder som motiverar kontinuerlig kravhantering och produkthantering, samt utmaningarna i att skapa en process för kontinuerlig kravhantering.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Material från institutionen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Material från institutionen.

Lärande och undervisning

Kursen är indelad i ett antal tvåveckors-sprintar. Undervisningen inom en sprint är organiserad runt forskningsartiklar, bok-kapitel, ett antal förinspelade videoföreläsningar, och fem uppgifter att utföra. Uppgifterna ör konstruerade för att hjälpa studenten att reflektera över tidigare erfarenheter, litteratur, och forskningsartiklar, och relatera dessa med varandra. Genom kursen finns lärare tillgängliga via email och diskussionsforum.

Lärare

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Uppgift 1 1.5 G-U
1620 Uppgift 2 1.5 G-U
1630 Uppgift 3 1.5 G-U
1640 Uppgift 4 1.5 G-U
1650 Uppgift 5 1.5 G-U

Betyg

Kursen bedöms med betygen G Godkänd, UX Otillräckligt, komplettering krävs, U Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×