DV1562 Introduktion till Cloud Computing

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att introducera grundläggande begrepp inom Cloud Computing och distribuerade system för studenterna. Kursen tar upp både teoretiska och pratiska aspekter med fokus på tillämpningar. Efter avklarad kurs kommer studenterna kunna välja, konfigurera och använda grundläggande molnresurser för beräkning och lagring.

Fakta

 • Undervisningsform: Distans, flexibel, deltid 25%
 • Studietid: 2018 vecka 03 till 2018 vecka 22
 • Nivå: G1N
 • Anmälan : Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
 • Antal träffar: Obligatoriska: inga, Frivilliga: inga
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:
(1) Introduktion till distribuerade system: client/server-arkitektur, peer-to-peer-arkitektur
(2) Introduktion till Cloud Computing: bakgrund, service- och införandemodeller, elasticitet och skalbarhet, service level agreements (SLA), molntillämpningar
(3) Virtualisering: Virtuella maskiner (VM), paravirtualisering, containers, virtualisering av minne och lagring, tekniker för att flytta virtuella maskiner från en server till en annan (VM migration)
(4) Kommunikation i distribuerade system: RPC (Remote Procedure Calls), Java RMI, Streaming, Multicast, etc.
(5) Molnbaserade lagringssystem: t ex Amazon Dynamo DB, Google File System, Cassandra, och Compuverde.
(6) Dataintensiv beräkning: introduktion till Map-Reduce och bearbetning av strömmande data.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • kunna beskriva och förklara generella begrepp inom cloud computing
 • kunna beskriva och förklara generella begrepp inom distribuerade system
 • kunna beskriva och förklara generella begrepp inom virtualisering
 • känna till de viktigaste service- och införandemodellerna inom cloud computing
 • känna till de viktigaste virtualiseringsmodellerna
 • känna till de viktigaste teknologierna inom cloud computing

Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna skriva och presentera en kort laborationsrapport
 • kunna välja ut, konfiguera, och köra molnresurser med hjälp av ett GUI från en IaaS (Infrastructure-as -a-service) provider
 • kunna jämföra olika molnlösningar och -teknologier

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Thomas Erl, Ricardo Puttini, Zaigham Mahmood, Cloud Computing: Concepts, Technology, & Architecture, Prentice Hall, 2013, ISBN: 978-0133387520.

Referenslitteratur
1. Dan Marinescu, Cloud Computing: Theory and Practice, Morgan Kaufmann, 2013.
2. Rajkumar Buyya, Christian Vecchiola, S.Thamarai Selvi, "Mastering Cloud Computing: Foundations and Applications Programming", Morgan Kaufmann, 2013.
3. Kai Hwang, Jack Dongarra, Geoffrey C. Fox, "Distributed and Cloud Computing", Morgan Kaufmann, 2011.
4. Amin Naserpour; Robert Cope; Thomas Erl, Cloud Computing design patterns, 2015 Prentice Hall
5. Michael J. Kavis , Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS), 2014 Wiley
6. Kevin Jackson; Cody Bunch; Egle Sigler, OpenStack Cloud Computing Cookbook Third Edition, 2015, Packt Publishing
7. Marvin Waschke, How Clouds Hold IT Together: Integrating Architecture with Cloud Deployment, 2015, Apress
8. James Bond, The Enterprise Cloud, 2015, O'Reilly Media, Inc.

Övriga lärresurser
Resurser från Amazon Web Services (AWS)
Resurser från Compuverde.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
Thomas Erl, Ricardo Puttini, Zaigham Mahmood, Cloud Computing: Concepts, Technology, & Architecture, Prentice Hall, 2013, ISBN: 978-0133387520.

Referenslitteratur
1. Dan Marinescu, Cloud Computing: Theory and Practice, Morgan Kaufmann, 2013.
2. Rajkumar Buyya, Christian Vecchiola, S.Thamarai Selvi, "Mastering Cloud Computing: Foundations and Applications Programming", Morgan Kaufmann, 2013.
3. Kai Hwang, Jack Dongarra, Geoffrey C. Fox, "Distributed and Cloud Computing", Morgan Kaufmann, 2011.
4. Amin Naserpour; Robert Cope; Thomas Erl, Cloud Computing design patterns, 2015 Prentice Hall
5. Michael J. Kavis , Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS), 2014 Wiley
6. Kevin Jackson; Cody Bunch; Egle Sigler, OpenStack Cloud Computing Cookbook Third Edition, 2015, Packt Publishing
7. Marvin Waschke, How Clouds Hold IT Together: Integrating Architecture with Cloud Deployment, 2015, Apress
8. James Bond, The Enterprise Cloud, 2015, O'Reilly Media, Inc.

Övriga lärresurser
Resurser från Amazon Web Services (AWS)
Resurser från Compuverde.

Lärande och undervisning

Kursen kan ges som distanskurs och campuskurs. Som stöd används BTH:s lärplattform där
kursmaterial distribueras och information rörande kursen publiceras. Kursen består av tre moduler med tillhörande laborationer. Dessutom ingår ett projekt som redovisas i form av en rapport som presenteras och diskuteras.

Specifikt för distanskurs: Interaktiva övningar kan genomföras via Internet, till exempel via ett konferenssystem eller BTH:s lärplattform. Dessutom förekommer kommunikation via epost. Diskussion och presentation av slutrapporten sker via internet.

Lärare

Kursansvarig
 1. Emiliano Casalicchio

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1610 Uppgift 1 1.5 G-U
1620 Uppgift 2 1.5 G-U
1630 Uppgift 3 1.5 G-U
1640 Projekt 1 3 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Tentamina

Du kan läsa mer om tentamen i Studentportalen och där anmäler du dig till de flesta tentamina.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om dem finns i lärplattformen Canvas eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.