PA1412 Praktisk kravhantering

Programkurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2016

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Den stora utmaningen i samband med programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. Fokus i denna kurs är att studenten förvärvar en förståelse för hur insamling av relevanta krav bör genomföras samt hur kraven säkerställs och hålls uppdaterade under utvecklingsprocessen.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2016 vecka 44 till 2017 vecka 02
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Denna kurs är del av program och går inte att söka till.
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Programvaruprojekt i grupp 15 hp.

Innehåll

 • Process för kravhantering
 • Metod för att hitta rätt intressenter till systemet
 • Metod för kravhantering
 • Formulera krav och skriva kravspecifikation
 • Kvalitetsäkring av krav
 • Koppling mellan krav och efterföljande utvecklingsfaser

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna förstå och beskriva hur kravhantering genomförs i termer av vanliga processer och tekniker.
 • kunna förstå och beskriva utmaningar i kravhantering.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna samla in och dokumentera krav enligt industristandard.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna värdera existerande kravhanteringspraxis i ett mjukvaruprojekt eller mjukvaruföretag.
 • på ett övertygande sätt kunna föreslå relevanta förbättringar på kravhanteringsprocessen.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Titel: Software Requirements - Styles and Techniques
Författare: S. Lauesen
Förlag: Addison-Wesley
Utgiven: 2002, Antal sidor: 600
ISBN: 0201745704

-
Referenslitteratur
1. Software Requirements
Författare: K.E. Wiegers
Förlag: Microsoft Press
Utgiven: 1999, Antal sidor: 350
ISBN: 0735606315

2. Mastering the Requirements Process
Författare: S. Robertson och J. Robertson
Förlag: Addison-Wesley
Utgiven:1999, Antal sidor: 416
ISBN: 0201360462

3. Requirements Engineering - Processes and
Techniques
Författare: G. Kotonya och I. Sommerville.
Förlag: John Wiley & Sons Ltd
Utgiven: 1998, Antal sidor: 400
ISBN: 0471982088

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Titel: Software Requirements - Styles and Techniques
Författare: S. Lauesen
Förlag: Addison-Wesley
Utgiven: 2002, Antal sidor: 600
ISBN: 0201745704

-
Referenslitteratur
1. Software Requirements
Författare: K.E. Wiegers
Förlag: Microsoft Press
Utgiven: 1999, Antal sidor: 350
ISBN: 0735606315

2. Mastering the Requirements Process
Författare: S. Robertson och J. Robertson
Förlag: Addison-Wesley
Utgiven:1999, Antal sidor: 416
ISBN: 0201360462

3. Requirements Engineering - Processes and
Techniques
Författare: G. Kotonya och I. Sommerville.
Förlag: John Wiley & Sons Ltd
Utgiven: 1998, Antal sidor: 400
ISBN: 0471982088

Lärande och undervisning

Kursen inleds med föreläsningar för att introducera ämnet kravhantering. I dessa föreläsningar förväntas studenten delta aktivt. Därefter följer övningstillfällen, i vilka studenten ges möjlighet att praktisk arbeta med kravhantering genom fallstudie och kravspecifikations framtagande. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Arbetslivsanknytning

Praktik, projekt, gästföreläsningar och industrifallstudier.

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och exkursioner.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1310 Kravspecifiikation 3 A-F
1320 Industrifallstudie 2 A-F
1330 Tentamen 2.5 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.