DV1431 Utveckling av mobiltelefonapplikationer

Fristående kurs, 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

Syftet med kursen är att kursdeltageren ska inhämta färdigheter i att utveckla applikationer (appar) med god användbarhet för handhållna enheter.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
 • Period: 2018 vecka 45 till 2019 vecka 03
 • Nivå: G2F
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Datavetenskap
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 60 hp i Datavetenskap eller Programvaruteknik inklusive avklarad kurs ”Individuellt programvaruprojekt, 7,5 hp”.

Innehåll

Kursen omfattar följande:
 • Kartläggning av området appar för; plattformer, programmeringsspråk, tekniker och verktyg såväl för operativsystemspecifika- och webbappar.
 • Kartläggning av området handhållna enheter; vilka möjligheter erbjuder dagens nya handhållna enheter.
 • Appar för handhållna enheter i en kontext; möjligheter och begränsningar.
 • Nya och framtida möjligheter tack vare de handhållna enheterna och molndatorisering.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna bedöma i vilka situationer operativsystemspecifika applikationer respektive webb- applikationer är att föredra när det gäller utveckling av appar för smartphones.
 • ha en förståelse för de speciella möjligheter och begränsningar den handhållna miljön innebär.
 • reflektera och ha en idé över en affärsmodell (hur man distribuerar, säljer. etc.) för att distribuera eller kommersialisera applikationen.
 • kunna utvärdera kvaliteten på den framtagna mobila applikationen.
 • att utveckla en exekvebar applikation för smartphones baserat på plattformen som valdes i kursen.
 • ha en förståelse för möjligheter att utnyttja molntjänster i apparna.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Oehlman Damon, Blanc Sebastien, "Pro Android Web Apps: Develop for Android Using HTML5, CSS3 & JavaScript", Apress, 2011, Softcover ISBN: 978-1-4302-3276-6
Stark Jonathan, Jepson Brian, MacDonald Brian, "Building Android Apps with HTML, CSS, and JavaScript", O´Reilly, 2ed., 2012,
ISBN-10: 1449316417, ISBN-13: 978-1449316419

Kurslitteratur och övriga läromedel

Oehlman Damon, Blanc Sebastien, "Pro Android Web Apps: Develop for Android Using HTML5, CSS3 & JavaScript", Apress, 2011, Softcover ISBN: 978-1-4302-3276-6
Stark Jonathan, Jepson Brian, MacDonald Brian, "Building Android Apps with HTML, CSS, and JavaScript", O´Reilly, 2ed., 2012,
ISBN-10: 1449316417, ISBN-13: 978-1449316419

Lärande och undervisning

Undervisningen bygger främst på förutsättningar för Android, men om studenterna så önskar, finns det utrymme till att utforska även andra plattformar.

Kursen är uppbyggd kring ett antal föreläsningar som vägleder studenten i processen att utveckla sin applikation. Olika steg i kursen är:

1. Att förstå och dokumentera olika krav för den mobila applikationen. Studenterna får handledning i hur kraven för en mobil applikation dokumenteras. Med detta som utgångspunkt skall de ta fram en egen specifikation som skall lämnas in och godkännas, för att kunna fortsätta i projektet.

2. Att utforma den mobila applikationen. Detta steg innefattar lärande om användarupplevelse, design av användargränssnitt likaväl som att designa arkitekturen av systemet. Här presenteras olika arkitektur för mobila applikationer. Vidare
repeteras grunderna i UML så att studenterna kan dokumentera sin arkitektur och design. Studenten kommer även lära sig att designa sin UI (t.ex. som en storyboard) och att designa sin arkitektur. Inom UI lär sig även studenten att genomföra tidiga utvärderingar genom experiment.

3. Implementering av applikationen. I detta steg introduceras IDE för hur den mobila plattformen används. Dessutom presenteras grunderna i programmeringsspråket för att ge studenterna bra förutsättningar till implementationen.

4. Att testa och utvärdera applikationen. I detta steg lär sig studenterna att utvärdera sin utvecklade applikation.

Sammantaget är det lärarens roll att tillhandahålla lär material, ge ämnesrelaterade föreläsningar, granska och diskutera resultaten av steg 1-4.

Tre gruppuppgifter ska lämnas in av studenterna.
1. En specifikation av den mobila applikationen med hjälp av funktionsmodellering.
2. En UL design samt designen av applikationens arkitektur.
3. Den implementerade och testade applikationen.

Förutom gruppuppgifterna omfattar kursen en individuell inlämningsuppgift.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Kursansvarig
 1. Huynh Khanh Vi Tran

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Gruppuppgift 1 1 G-U
1220 Gruppuppgift 2 2 G-U
1230 Gruppuppgift 3 2.5 G-U
1240 Individuell inlämningsuppgift 2 A-F

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.