PA2534 Masterarbete i Programvaruteknik

Fristående kurs, 30 Högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2018

Tillfället är stängt för anmälan

The Master Thesis in Software Engineering is the culmination of your studies in which you independently plan, conduct and report on a research project. You work together with industry or academia. The actual problem you work on can vary; it can be about finding a new process, method, model, or developing a new algorithm, system or solution, or about evaluating and comparing pre-existing solutions.

Fakta

 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Period: 2018 vecka 36 till 2019 vecka 03
 • Nivå: A2E
 • Anmälan: Tillfället är stängt för anmälan
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Ort: Karlskrona
 • Huvudområde: Programvaruteknik
 • Kursplan: Ladda ner
 • Välkomstbrev: Ladda ner
 • Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet programvaruteknik, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå.
  Dessutom krävs att den studerande har avklarat en kurs i forskningsmetodik i programvaruteknik och/eller datavetenskap om 7.5 högskolepoäng.

Innehåll

Kursen innehåller fyra moment:
1. Förstudie och planering
2. Genomförande
a. Forskningsarbete
b. Handledning
c. Skriftlig redovisning
3. Muntlig redovisning och försvar
4. Opposition
a. Skriftlig opposition
b. Muntlig opposition
Förstudie och planering omfattar framtagande av projektplan som inkludera en tidplan för projektet. I forskningsfasen (genomförande) genomförs projektet och dokumenteras i den akademiska rapporten enligt tidplanen. Vid den muntliga redovisningen får studenten försvara sitt examensarbete. Varje student ska även opponera på ett annat examensarbete.

Lärandemål

Kunskap och Förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • visa brett kunnande och förståelse inom programvaruteknik,
 • visa väsentligt fördjupade kunskaper inom minst ett programvarutekniskt delområde, inbegripet fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom programvaruteknik.

Färdighet och Förmågor
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att kreativt, kritiskt, och självständigt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,
 • visa förmåga att med lämpliga metoder besvara vetenskapliga frågeställningar inom givna tidsramar och handledningsresurser,
 • visa förmåga att utföra självständigt forskningsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen i programvaruteknik,
 • visa förmåga att muntligen och skriftligen tydligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med forskare samt med studenter på samma nivå inom området och lekmän,
 • diskutera examensarbetet muntligt och skriftligt på engelska,
 • visa förmåga att på vetenskaplig grund systematiskt tillämpa kunskap förvärvad under utbildningen och att identifiera, analysera, syntetisera och kritiskt granska vetenskaplig litteratur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att systematiskt och kritiskt granska både sitt eget och andras arbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, tekniska, samhälleliga, och etiska aspekter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Tillhandahålls av institutionen: Anvisningar för examensarbeten inom datavetenskap.
Övrig kurslitteratur väljs individuellt av studenten i samråd med handledare.

Referenslitteratur
1.Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science and Information Systems; 2nd Edition
Författare: Mikael Berndtsson et al.
Förlag: Springer
Utgiven: 2008, Antal sidor: 162
ISBN-13: 978-1848000087
2. Experimentation in Software Engineering ? An Introduction; 2nd Edition
Författare: C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M.C. Ohlsson, B. Regnell, A. Wesslén
Förlag: Springer Verlag
Utgiven: 2012, Antal sidor: 250
ISBN-13: 978-3642290435

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur
Tillhandahålls av institutionen: Anvisningar för examensarbeten inom datavetenskap.
Övrig kurslitteratur väljs individuellt av studenten i samråd med handledare.

Referenslitteratur
1.Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science and Information Systems; 2nd Edition
Författare: Mikael Berndtsson et al.
Förlag: Springer
Utgiven: 2008, Antal sidor: 162
ISBN-13: 978-1848000087
2. Experimentation in Software Engineering ? An Introduction; 2nd Edition
Författare: C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M.C. Ohlsson, B. Regnell, A. Wesslén
Förlag: Springer Verlag
Utgiven: 2012, Antal sidor: 250
ISBN-13: 978-3642290435

Lärande och undervisning

Studenten arbetar individuellt och självständigt och är ansvarig för att examensarbetet slutförs inom givna tidsramar och med givna handledningsresurser och håller tillräckligt hög kvalitet. Undantag mot individuella arbeten ska godkännas av examinator.

Varje student vägleds av en akademisk handledare vid högskolan. Utöver den akademiska handledaren är det även möjligt för en student att ha en extern handledare från exempelvis näringslivet eller ett annat lärosäte.

Kursen inleds med introduktionsseminarier. Den resterande tiden består av självständigt arbete i form av planering, utförande och redovisning av ett examensarbete samt en opposition mot ett annat examensarbete. Under arbetet ska studenten underhålla en e-portfolio på kursens läroplattform där denne regelbundet informerar om examensarbetets status och progress.

Den slutgiltiga, reviderade, akademiska rapporten betygsätts av examinator efter muntlig presentation. Examinator betygsätter den akademiska rapporten baserat på sin egen bedömning samt beaktande av resultatet från den kollegiala fackgranskningen. Även projektplanen bedöms av examinator med stöd av den kollegiala fackgranskningen.

Presentationen och försvaret kan genomföras först efter det att (i) det finns en godkänd projektplan och (ii) den akademiska handledaren har meddelat examinator skriftligen att den akademiska rapporten är tillräcklig i sin nuvarande form för att presenteras och försvaras. Handledarens bedömning innebär inte att den akademiska rapporten kommer att bedömas som godkänd utan betygssättande bedömning görs av examinator efter genomförd presentation och försvar av den akademiska rapporten.

Projektplanen, den muntliga presentationen och försvaret, den muntliga och skriftliga oppositionen och den akademiska rapporten ska följa de anvisningar och mallar som ingår i Instructions for Degree Projects som tillhandahålls av fakulteten för datavetenskaper.

Kursen är en campus-kurs. Studenten förutsätts finnas tillgänglig för handledning. Det är studentens ansvar att hushålla med handledningsresursen. Studenten har inte rätt till handledningstid utanför terminstid.

Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat självständigt arbete kan få fortsatt handledning endast i begränsad omfattning och under högst tolv månader efter kursens slut. Examinator har rätt att avbryta handledningen när all handledningstid är förbrukad. Dock har studenten alltid rätt att få sitt självständiga arbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle. En student som omregistrerar sig på kursen kan inte automatiskt tillgodoräkna sig ny handledningstid.

Arbetslivsanknytning

Projekt

Lärare

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och seminarier.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 801 timmar för att nå lärandemålen.
I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.).
Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits),
som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Bedömning

Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1410 Projektplan 2 G-U
1420 Presentation/Försvar 1 G-U
1430 Opposition 1 G-U
1440 Uppsats och genomförande 1 26 A-F
 1. 1Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Betyg

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Otillräckligt, komplettering krävs, F Underkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.


Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.


Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.